Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wyjaśnienia do SIWZ na Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zembrzyce obejmującego sołectwa :Zembrzyce i Marcówka.Powrót

Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Szanowni Państwo :
Uprzejmie informujemy, że z w związku zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zembrzyce obejmującego sołectwa :Zembrzyce i Marcówka.

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania :

1. Odnośnie pkt. 7.7 SIWZ – ponieważ nie istnieją specjalne uprawnienia do wykonywania prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych uchwalenia planów oraz uprawnienia ekofizjografa, prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju uprawnienia są wymagane przez Zamawiającego, czy wystarczające jest członkostwo w Izbie Urbanistów?

Zamawiający uzna że wystarczającym dokumentem jest członkostwo w Izbie
Urbanistów.

2. Odnośnie Załącznika nr 11 do SIWZ – zgodnie z wymaganą procedurą opracowania planu (art. 17 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, czyli opracowanie wniosku rolnego określonego w Etapie III, pkt. 8 odbywa się przed wyłożeniem do publicznego wglądu. Zgodnie z w/w/ ustawą opracowanie wniosku rolnego powinno znaleźć się w Etapie II Załącznika nr 11 do SIWZ.

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i modyfikuje treść załącznika nr 11
do SIWZ.

3. Odnośnie opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 3.1. SIWZ – opis ten określa powierzchnię opracowania na 1.529 ha, natomiast w § 1 projektu umowy (Załącznik Nr 12 do SIWZ) podana jest powierzchnia opracowania 2.362 ha. Jaka będzie faktyczna powierzchnia opracowania z podziałem na opracowanie w skali 1: 2000 i 1:5000 ?

W projekcie umowy omyłkowo podano błędną wartość. Faktyczna powierzchnia opracowania wynosi 1.529 ha. W związku z tym zamawiający modyfikuje treść projektu umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie określić zarówno wielkości obszaru przeznaczonego pod zainwestowanie dla którego dopuszczalne jest opracowanie w skali 1:2000 jak i pozostałych obszarów dla których dopuszczalne jest opracowanie 1:5000. Określenie tych obszarów stanowi cześć opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zembrzyce obejmującego sołectwa : Zembrzyce i Marcówka.

4. W jakiej formie zostaną przekazane Wykonawcy mapy ewidencyjne? Czy w formie tradycyjnej czy wersji cyfrowej. Jeżeli w wersji cyfrowej to prosimy o podanie standardu i rozszerzenia plików.

Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy ewidencyjne w formie tradycyjnej.

5. Zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną (Załącznik Nr 13 do SIWZ) plan zagospodarowania należy wykonać na mapach katastralnych sporządzonych metodą cyfrową. Jaka metoda jest wymagana przez Zamawiającego : rastrowa czy wektorowa ?

Zamawiający wymaga aby mapy zostały sporządzone metoda rastrową.

6. Załącznik nr 11 do SIWZ – ETAP III pkt. 7 błędnie wpisano „rozpatrzenie protestów i zarzutów” – zgodnie z obowiązującą ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powinno być „rozpatrzenie zgłoszonych uwag do planu”

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i modyfikuje treść załącznika nr 11
do SIWZ.


Uprzejmie informujemy, że modyfikujemy treść załączników nr 11 (Wycena opracowań stanowiących przedmiot zamówienia) oraz załącznik nr 12 (Projekt umowy) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Zgodnie z wymogiem art. 38 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), treść wyjaśnień przekazuje się do wszystkich wykonawców, którym doręczono SIWZ.

Załączniki :
1 x Projekt umowy (załącznik nr 12 do SIWZ)
1 x Wycena opracowań stanowiąca przedmiot zamówienia (Załącznik nr 11 do SIWZ)


Data publikacji: 2007-03-01


Plik do pobrania: Wyjasnienia do planu.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl