Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa.Powrót

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa”.

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm./ Wójt Gminy Nawojowa informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa” w dniu 20 marca 2007 r. udzielił zamówienia Usługowej Pracowni Geodezyjno – Projektowej „GEOPLAN” Krzysztof Janaszek, z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej 88.

Uzasadnienie:

Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163/ Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrał do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez Usługową Pracownię Geodezyjno – Projektową „GEOPLAN”, z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej 88.

Uzasadnienie:
Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa
nazwa zamówienia:
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) Gmina Nawojowa-Wójt Gminy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.nawojowa.sacz.pl, www.wrotamalopolski.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: www.nawojowa.sacz.pl
- odebrać osobiście – w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48
- na wniosek wysyłana za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa tj.
Zakres nr 1:
1. Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 wraz z przekrojami poprzecznymi:
- część działki ewidencyjnej 467 położonej we Frycowej,
- część działki ewidencyjnej 157 i 165 położonej w Żeleźnikowej Wielkiej.
2. Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 - cześć działki ewidencyjnej 294 położonej w Nawojowej.

Zakres nr 2: Wykonanie rozgraniczenia dla działki ewidencyjnej 676 położonej w Bączej-Kuninie od działek ewidencyjnych 675, 664, 678, 677/2, 672.

Zakres nr 3:
1. Wydzielenie z działki ewidencyjnej 376 położonej w Żeleźnikowej Wielkiej terenu pod zabezpieczenie drogi,
2. Wydzielenie istniejącego pasa drogi wraz z poboczami (szer. 10 m) w Nawojowej.
3. Wydzielenie istniejącego pasa drogi wraz z poboczami (szer. 10 m) w Złotnym.
4. Wydzielenie istniejącego pasa drogi wraz z poboczami drogi gminnej Bącza – Kunina – Nosalówka.
5. Wydzielenie części działki ewidencyjnej 149/3 położonej w Nawojowej zajętej pod drogę gminną asfaltową.
6. Wydzielenie z działki ewidencyjnej 272/2 położonej w Nawojowej terenu pod drogę.

Zakres nr 4: Sporządzenie wyrysów z map ewidencyjnych z synchronizacją i wykazem zmian dla działek ewidencyjnych:
- 467 położonej we Frycowej,
- 273, 36, 613 położonych w Nawojowej,
- 45 położonej w Żeleźnikowej Wielkiej,
- 50, 676 położonych w Bączej –Kuninie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kody CPV:
74.27.40.00-0

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
Zakres nr 1: do 16.04.2007 r.
Zakres nr 2: do 31.05.2007 r.
Zakres nr 3: do 31.05.2007 r.
Zakres nr 4: do 15.06.2007 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- dysponują osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
- nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".

8) Informacja na temat wadium:
wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena 100 pkt

Za kryterium cena punkty zostaną przyznane wg zasady:
- oferta najtańsza (ważna) otrzyma maksymalną ilość punktów, dla pozostałych ważnych ofert otrzymane punkty będą ilorazem ceny najtańszej oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożonym przez wagę kryterium cena.

Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53- sekretariat
do dnia 2007-03-02 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2007-03-02 o godz. 09:10

12) termin związania ofertą

30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.Data publikacji: 2007-02-22
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl