Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na "Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz progów zwalniających na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka"Powrót

Wieliczka 14.02.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
Wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz progów zwalniających na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka „
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32, pokój 16, telefon 012 278 32 53. Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu.
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz progów zwalniających polegające na: dostawie i montażu znaków drogowych, dostawie i montażu słupków do znaków drogowych, przeglądzie, naprawie, czyszczeniu i myciu znaków drogowych,dostawie
i montażu progów zwalniających oraz malowaniu poziomym.

CPV 45233290-8,CPV 45233221-4

Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 3a,3b i 3 c do SIWZ.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 20.12.2007r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnie ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu .

2. Wykonali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu robót z którego co najmniej jedna robota spełnia w/wym kryterium.

3. wykażą, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie
kwalifikacje do wykonania zamówienia i posiadają uprawnienia wymagane prawem
budowlanym oraz wykażą przynależność kierownika budowy do okręgowej izby
samorządu zawodowego.
Warunek zostanie spełniony przez złożenie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia
i przynależność do okręgowej izby samorządu zawodowego.
4. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
(wartość ubezpieczenia na kwotę 50.000 zł).
Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie przedstawiona polisa ubezpieczeniowa
5. Spełniają warunki określone w SIWZ.
Ocena powyższych warunków opierać się będzie na zasadzie „spełnia”/nie spełnia”
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji

Wymagane wadium - 700 zł .

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„ Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz progów zwalniających ”

Termin składania ofert upływa dnia 06.03.2007 r do godz. 11.20

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.03.2007 r o godz. 11.30 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – sala konferencyjna Magistrat .

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej .

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Halina Windak

Data publikacji: 2007-02-19

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz progów zwalniajacyh na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka"


W ww. postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez :
Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED Zdzisław Dąbczyński ul.Tarnowska 48, 33-170 Tuchów


Uzasadnienie wyboru oferty : oferta ważna posiadającą najniższą cenę wykonania zamówienia

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W TRYBIE PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dnia 28.03.2007 zawarto umowę w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie :
„Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz progów zwalniających na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka ”

Umowa została zawarta z:


Zakładem Produkcji Znaków Drogowych „WIMED” Zdzisław Dąbczyński ul.Tarnowska 48 33-170 Tuchów, wartość brutto zamówienia 112.725,66 zł słownie: sto dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 66/100
Plik do pobrania: SIWZ oznakowanie.pdf
Plik do pobrania: szczegol-prog zwaln.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl