Portal Wtorek - 21 wrzesnia 2021 Darii, Mateusza, Wawrzyńca     "Wiatr nigdy nie sprzyja temu, kto nie wie, dokąd iść" - przysłowie włoskie
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na" Przebudowa chodnika ulica Narutowicza w Wieliczce "Powrót

Wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na" Przebudowa chodnika ulica Narutowicza w Wieliczce "

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Przebudowa chodnika na długości 710 mb i szerokości od 2,00m do 1.25m .
Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych , wykonanie podbudowy , ułożenie krawężników i wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Drogowe prace budowlane CPV- 45-23-31-20-6

Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych .

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 29.06.2007r .

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnie ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu .

2. Wykonali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu robót z którego
co najmniej jedna robota spełnia w/wym kryterium

3. wykażą, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie kwalifikacje do
wykonania zamówienia i posiadają uprawnienia wymagane prawem budowlanym oraz wykażą
przynależność kierownika budowy do okręgowej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji

Wadium - Zamawiający nie pobiera wadium

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
" Przebudowa chodnika ulica Narutowicza w Wieliczce "

Termin składania ofert upływa dnia 20.02.2007 r do godz.11.30

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.02.2007 r o godz.11.45 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 - sala konferencyjna

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Bogumiła Surówka

Data publikacji: 2007-02-08

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: ------
Odrzucono ofert: --------
Cena najtanszej: -------
Cena najdrozszej: -------


nformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na: „ Przebudowa chodnika ul. Narutowicza ”

W w/wym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez :

Firma Handlowo - Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta , Nieznanowice 50

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta ważna posiadająca najniższą cenę wykonania zamówienia

Wieliczka 8.03.2007
Plik do pobrania: SIWZ chodnik Narutowicza.pdf
Plik do pobrania: Narutowicza przedmiar.pdf
Plik do pobrania: projekt wykonawczy.pdf
Plik do pobrania: Narutowicza_SST.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl