Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na " Utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Wieliczka "Powrót

Wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na " Utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Wieliczka "

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Utrzymanie dróg polegające na poprawie nawierzchni asfaltowych poprzez naprawę uszkodzeń miejscowych oraz naprawę nawierzchni asfaltowych na dużych powierzchniach łącznie 4 600 m2, regenerację nawierzchni emulsją asfaltową na łącznej powierzchni 4600 m2
Prace wykonywane będą na terenie miasta i gminy Wieliczka w zależności od potrzeb na różnych odcinkach dróg w terminach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego
Roboty drogowe CPV- 45-23-31-40-2

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do dnia 29.06.2007r .

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnie ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu .

2. Wykażą wykonanie jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu z którego
co najmniej jedna usługa spełnia w/wym kryterium

3. wykażą, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie kwalifikacje do
wykonania zamówienia i posiadający uprawnienia wymagane prawem budowlanym oraz
wykażą przynależność kierownika budowy do okręgowej izby samorządu zawodowego.


Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji

Wadium - Zamawiający nie pobiera wadium

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
" Utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Wieliczka "

Termin składania ofert upływa dnia 20.02.2007 r do godz.11.20

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.02.2007 r o godz.11.35 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 - sala konferencyjna.

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami : Teresa Kuchnia , Bogumiła Surówka

Data publikacji: 2007-02-08

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: ----
Odrzucono ofert: ----
Cena najtanszej: ----
Cena najdrozszej: ----


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na: "Utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Wieliczka"

W w/wym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez :

"KRUSZ-BUD" Zakład Produkcji Masy Bitumicznej Piotr Iwulski
32.420Gdów ul. Młyńska

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta ważna posiadająca najniższą cenę wykonania zamówienia

Wieliczka 8.03.2007 r
Plik do pobrania: SIWZ utrzymanie drog asfaltowych.pdf
Plik do pobrania: specyfikacje_techniczne.pdf
Plik do pobrania: przedmiar.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl