Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Chrząsatwa Wielka (część północna)Powrót

Czernica, dnia 06.02.2007r.


L.dz. 341/P- 04/2007


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej do 60 000 euro
na
Wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Chrząstawa Wielka ( część północna ), gmina Czernica zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/354/2006 Rady Gminy Czernica z dnia 26 października 2006r. ( obszar do opracowania – 315 ha )

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Chrząstawa Wielka ( część północna ), gmina Czernica zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/354/2006 Rady Gminy Czernica z dnia 26 października 2006r. ( obszar do opracowania – 315 ha )
Kod wg CPV – 74251000-3 ( usługi planowania przestrzennego )
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a)spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b)prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c)dysponują osobami ( które będą wykonywać zamówienie) posiadającymi wymagane prawem
uprawnienia w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy i muszą być one wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
d)wykonali w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych ( licząc do dnia wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwie usługi ( co najmniej dwie usługi – wykonany i zatwierdzony plan miejscowy o powierzchni minimum 30 ha dla terenów wiejskich – każdy) odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia
e)dysponują odpowiednim sprzętem - jest użytkownikiem programu microstation
f)wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 60 000 PLN
g)spełniają wymagania określone w SIWZ
4.Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2)
2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3)oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
4)oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
5)umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna
6)pełnomocnictwo do reprezentowania gdy ofertę składa pełnomocnik
7)wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia posiadającymi wymagane prawem uprawnienia w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy z podaniem rodzaju i nr uprawnień oraz dołączeniem zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego ( załącznik nr 5 )
8)wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych ( licząc do dnia wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwie usługi ( co najmniej dwie usługi – wykonany i zatwierdzony plan miejscowy o powierzchni minimum 30 ha dla terenów wiejskich – każdy) odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia ( każda ) z podaniem wartości netto zadania, zakresu wykonanego zadania, odbiorcy zadania , daty i miejsca wykonania zadania ( załącznik nr 6)
9)dokumenty potwierdzające, że usługi, o których mowa w punkcie 6 zostały wykonane
należycie
10)polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 60 000 PLN
11)parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy
Ponadto do oferty należy dołączyć aktualną licencję użytkownika programu microstation
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
10.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wspólnych.
11.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( nieodpłatnie ) można nabyć w Urzędzie Gminy
Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
12.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 12 miesięcy od daty podpisania umowy
13.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
14.Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 16.02.2007r. do godz. 11:00
15.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 16.02.2007r. o godz. 11:15
16.Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
17.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
18.Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Pani Jadwiga Michalak – ( pokój nr 28 ) tel.
071-318-01-77 wew. 26 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
13. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP :
numer OWP/2007/02/06- 1778437Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP numer OWP/2007/02/06-1778437Data publikacji: 2007-02-06Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 7
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 19 520,00 zł
Cena najdrozszej: 73 200,00 zł


Wygrywajacy: Wrocławskie Biuro Urbanistyki
Regon: 931888677
ul. Św. Mikołaja 16/17
50-128 Wrocław
Wojewodztwo dolnośląskie
Telefon: (71) 344-42-76
Fax: (71) 78-509-37
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 19 520,00 zł w tym VAT 3 520,00 zł
Zadania:


Plik do pobrania: SIWZ- mpzp Chrząstawa Wielka.doc
Plik do pobrania: uchwala nr XXXVIII 354 2006.pdf
Plik do pobrania: wyjaśnienie do SIWZ- 6 planów mpzp.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl