Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na dostawę i montaż parkietu na sali uniwersalnej w Domu Ludowym wraz z Remizą OSP w HarmężachPowrót

UG-3411/PN/3/07

Oświęcim, dnia 2007-04-12

INFORMACJA


Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w związku z upływem terminu związania z ofertą, zgodnie z art. 94 ust.1 Zamawiający nie może zawrzeć ważnej umowy w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2006r. nr 164 poz. 1163) na Dostawę i montaż parkietu na sali uniwersalnej w Domu Ludowym wraz z Remizą OSP w Harmężach.
W związku z powyższym Zamawiający niezwłocznie powtórzy ponownie postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Zamawiający
Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki
_____________________________________________

UG 3411/PN/3/07

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA


WÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
ul. Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-21, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na .

Wybrano ofertę:

Firma Handlowa ERZET - PODŁOGI Spółka Jawna
43-300 Bielsko-Biała
ul. Gazownicza 25
Cena oferty - 36 803.25 zł (brutto)

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
1) Nr 5 -
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
ul. Beskidzka 130
43-340 Kozy Art. 89. ust.1 pkt 5
Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

oraz
wykluczono z postępowania następujących wykonawców:
1) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
ul. Beskidzka 130
43-340 Kozy Art. 24. ust.2 pkt 3
Wykonawca mimo wezwania przez Zamawiającego nie złożył w określonym terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków postępowania.


Oświęcim dnia: 2007-02-26
_____________________________________________

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM
Ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim

UG 3411/PN/3/07

Oświęcim dnia: 2007-02-05

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2007-02-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Dostawa i montaż parkietu na sali uniwersalnej w Domu Ludowym wraz z Remizą OSP w Harmężach,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Proszę o podanie wymiarów klepki parkietowej jaką należy użyć w celu wykonania zadania. Czy można zastosować parkiet o grubości 22 mm?


Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

1. Parkiet z deszczułek dębowych kl. I o wymiarach:
300 mm x 70 mm x 22 mm.

2. Tak – w związku z powyższym trzeba zastosować grubość 22 mm

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.


Zamawiający
Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki
_____________________________________________

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim

Pismo: UG 3411/PN/3/07

Oświęcim dnia: 2007-02-01

P O W I A D O M I E N I E
o zmianach SIWZ


Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Dostawa i montaż parkietu na sali uniwersalnej w Domu Ludowym wraz z Remizą OSP w Harmężach (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniem dotyczącym: „Do czego kątowniki stalowe równoramienne i gwoździe budowlane?”, Zamawiający po ponownym sprawdzeniu załączonego do SIWZ przedmiaru robót (kalkulacji), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa i montaż parkietu na sali uniwersalnej w Domu Ludowym wraz z Remizą OSP w Harmężach, dokonuje następujących zmian pkt. 1 POSADZKI w/w przedmiaru robót następująco:

Kliknij na link: pierwsza strona przedmiaru robót

Druga strona przedmiaru pozostaje bez zmian.


Zamawiający
Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki
_____________________________________________

UG 3411/PN/3/07

Ogłoszenie
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


Wójt Gminy Oświęcim
ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawa i montaż parkietu na sali uniwersalnej w Domu Ludowym wraz z Remizą OSP w Harmężach

Wspólny Słownik Zamówień: 20313000-3

Termin wykonania zamówienia: 15.03.2007r

Termin związania ofertą: 30 dni

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
• w zakresie proceduralnym i merytorycznym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-21.

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 21 do dnia 2007-02-09 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007-02-09 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2. Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. Cena (koszt) 100%

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 21 lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 1.pdf
Plik do pobrania: Formularz ofertowy.pdf
Plik do pobrania: przedmiar robot.pdf
Plik do pobrania: projekt umowy.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl