Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg drugi ograniczony na sprzedaż działki nr 354/27 w obrębie Dobrzykowice.Powrót

Czernica, dnia 30 stycznia 2007r.
L.dz.0621/12/2007

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 354/27o pow. 61 m2 w obrębie Dobrzykowice

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
Księgę Wieczystą KW 20 340

Przedmiotem sprzedaży jest :
- działka nr 354/27 o pow. 61 m2 - cena wywoławcza – 4 050,00 zł netto
( słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt złotych netto )

Nieruchomość niezabudowana położona jest w północnej części wsi Dobrzykowice .
Położona w kompleksie działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 80 z dnia 06.05.1758, poz. nr 1758 działka oznaczona jest symbolem E - pod budowę stacji transformatorowej.

Przetarg odbędzie się dnia 9 marca 2007r. o godz. 9,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19 ).

Na podstawie art. 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. ( Dz. U Nr 207 poz.2108 ) w sprawie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości przetarg jest ograniczony do osób prawnych zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów:
umowy spółki, aktualnego wyciągu z krajowego rejestru sądowego, aktualnej potwierdzonej listy wspólników, pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.
Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ograniczonego.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Czernicy
Bank Spółdzielczy w Oławie Oddział Jelcz Laskowice nr 31 95850007 0020 0200 2088 0001
Wadium w wysokości - 450,00 zł ( słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych ) należy wpłacić w terminie do dnia 05.03.2007r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 41,00 zł ( słownie: czterdzieści jeden złotych )
Do ceny netto nabycia nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
- podatek VAT- 22%, który w całości pokrywa nabywca nieruchomości
- koszty dokumentacji geodezyjnej i wyceny w wysokości – 635,00 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,
ul. Kolejowa 3, tel: 071-318-01-77wew.26 lub osobiście ( pokój nr 28 ).
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Data publikacji: 2007-01-30
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl