Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Podobinie etap II Powrót

IOGK.341-1/2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel.(018) 3317 002, fax (018) 3317057. e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami :
a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia p. Andrzej Adamczyk – Urząd Gminy pokój nr 16, tel. (018) 3317002 wew. 315, fax: (018) 3317057.
b) w sprawach dotyczących procedury przetargowej p. Elżbieta Kmietowicz – Urząd Gminy pokój nr 6, tel. (018) 3317002 wew.312, fax (018) 3317057.
2.Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3.Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl
4.Określenie przedmiotu zamówienia: CPV 45.21.22.22-8 - sale gimnastyczne.
Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Podobinie – etap II - Kontynuacja dobudowy sali gimnastycznej do budynku szkoły na wybudowanych już fundamentach:
- powierzchnia zabudowy- 522,24 m2,, powierzchnia całkowita – 667,80 m2,
- kubatura- 2970 m3, szerokość - 21,20 m, długość –29,20 m, wysokość 12 m,
Szczegółowy opis, przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
5.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, zadanie nie jest podzielone na części.
6.Termin wykonania zamówienia: do 31.03.2009 r.
7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Spełnienie przez Wykonawcę wymagań wynikających z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz:
a)Udzielenie min. 60 miesięcznej gwarancji za wykonany przedmiot zamówienia,
b)Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch obiektów sal gimnastycznych lub hal sportowych o wymiarach co najmniej zbliżonych do przedmiotu zamówienia, o kubaturze minimum 2900m3 i wartości zadania minimum 1 mln złotych brutto każda wraz dokumentami potwierdzającymi przez Inwestora należyte wykonanie tych zadań.
c)Zapewnienie wykwalifikowanego personelu wykonawczego i dozoru technicznego:
kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, kierownicy robót instalacyjnych muszą posiadać uprawnienia w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o, wentylacyjnych, instalacji elektrycznych, wraz z poświadczeniem tych osób o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
d) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wyłoniony w tym postępowaniu własnymi siłami wykonał cały zakres zamówienia z wyjątkiem robót instalacyjnych, które to może powierzyć podwykonawcom.
Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w niżej wymienionych dokumentach i oświadczeniach, złożonych przez Wykonawcę, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki.
8.Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 30.000 złotych, przed upływem terminu składania ofert.
9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - najniższa cena, cena - 100 %.
10.Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9,
11.Termin składania ofert: do 01.03.2007, godz.9,00.
12.Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
13.Umowa ramowa – nie dotyczy.
14.Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy
15.Aukcja elektroniczna- nie dotyczy
16. Zamawiający informuje, że zadanie będzie realizowane w okresie od 01.06.2007 r. do 31.03.2009 roku zgodnie z zabezpieczeniem środków w następujacy sposób: - w 2007 roku - 100.000 złotych, - w 2008 roku - 600.000 złotych, - w 2009 roku - pozostała kwota wynikająca z zawartej umowy.
Wójt Gminy – Janusz Potaczek
Przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do publikacji i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 29.01.2007.r.


Data publikacji: 2007-01-29

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 1.219.707,37 złotych
Cena najdrozszej: 1.953.220,00 złotych


Umowę na kwotę 1.219.707,37 złotych wynikajacą z wybranej oferty zawarto w dniu 20.03.2007 roku. Wybrany Wykonawca to: Zakład Usług Remontowo Budowlanych Czesław Stożek z siedzibą 34-734 Kasinka Mała 491.

Plik do pobrania: Zalacznik_1.doc
Plik do pobrania: Zalacznik_2.doc
Plik do pobrania: Zalacznik_3.doc
Plik do pobrania: Zalacznik_4.doc
Plik do pobrania: Zalacznik_5.doc
Plik do pobrania: Zalacznik_6.zip
Plik do pobrania: zalacznik_7.htm
Plik do pobrania: Zalacznik_8.doc
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: wyjasnienia1.doc
Plik do pobrania: wyjasnienia2.doc
Plik do pobrania: Wybor_oferty.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl