Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na sprzedaż 4 działek w obrębie Gajków. - działka przemysł itp.Powrót

Czernica, dnia 26 stycznia 2007r.
L.dz.0621/ 11/2007

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Gajków

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 18475

Przedmiotem sprzedaży jest :
1)działka nr 32/21 o pow. 5 098 m2 cena wywoławcza – 104 440,00 zł netto, wadium – 10 500 zł
2)działka nr 32/22 o pow. 5 859 m2 cena wywoławcza – 120 030,00 zł netto, wadium – 12 100 zł
3) działka nr 32/25 o pow. 5 100 m2 cena wywoławcza – 104 480,00 zł netto, wadium – 10 500 zł
4) działka nr 32/26 o pow. 5 406 m2 cena wywoławcza – 110 750,00 zł netto, wadium – 12 000 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości oznaczone są symbolem 2 PU – przeznaczenie podstawowe terenów: obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty i urządzenia transportu samochodowego oraz zabudowa usługowa.
Nieruchomości położone w rejonie drogi wojewódzkiej 455, na terenach koncentracji obiektów o charakterze przemysłowo-produkcyjnym. W sąsiedztwie znajdują się zakłady produkcji kostki brukowej.
Istnieje możliwość podłączenia do istniejącej gminnej sieci wodociągowej.

Przetarg odbędzie się dnia 5 marca 2007r. o godz. 10,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Czernica
( sala - nr 19 ).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:
dowodu wpłaty wadium
dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będących przedmiotem przetargu.
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :
BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 01.03.2007r.
Wadium winno być wpłacone osobno na każdą działkę.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
W przypadku odstąpienia uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi jeden procent.
Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.
Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
podatek VAT – 22%, który w całości pokrywa nabywca nieruchomości
koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej - 642,00 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,
ul. Kolejowa 3, tel: 071- 318-01-77 wew. 26 lub osobiście ( pokój nr 28)
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.Data publikacji: 2007-01-26
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl