Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Cięcia sanitarno-porządkowe i wycinkę drzew w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka"Powrót

Wieliczka 22.01.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
Wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO


Zamawiający :Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „Cięcia sanitarno-porządkowe i wycinkę drzew w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
„Cięcia sanitarno-porządkowe i wycinkę drzew w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka”
Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załączonym wykazem istniejących drzew załącznik nr 3.
Prace wykonywane będą na terenie miasta i gminy Wieliczka .
Usługi wycinka drzew CPV 77211400-6
Usługi wycinka drzew CPV 77211400-7

Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 3.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 15.12.2007 r .

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnie ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2.Wykonali w ciągu ostatnich 3-ch lat co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie;
3.Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (wartość ubezpieczenia na kwotę 50 000 zł)
Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie przedstawiona polisa.
4. Spełnią warunki określone w SIWZ

Wadium - Zamawiający nie pobiera wadium

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„Cięcia sanitarno-porządkowe i wycinkę drzew w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka”

Termin składania ofert upływa dnia 30.01.2007 r do godz.10.20.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.01.2007 r o godz.10.25 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – sala konferencyjna Magistrat

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Teresa Kuchnia , Dnuta Piechnik

Data publikacji: 2007-01-22


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl