Portal Wtorek - 19 pazdziernika 2021 Michaliny, Michała, Piotra     "Bogactwo w radości nie zależy od sakiewki, lecz od serca" - Jeremias Gotthelf
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na sprzedaż 6 działek w obrębie Dobrzykowice.Powrót

Czernica, dnia 24 stycznia 2007r.
L.dz.0621/5/2007

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice

Dla n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 20 340

Przedmiotem sprzedaży jest :
1) działka nr 354/83 o pow. 1214 m2 - cena wywoławcza – 81 130 zł netto - wadium 8 200 zł
2) działka nr 354/93 o pow. 1282 m2 - cena wywoławcza – 85 680 zł netto - wadium 8 600 zł
3) działka nr 354/99 o pow. 982 m2 - cena wywoławcza – 70 200 zł netto - wadium 7 100 zł
4) działka nr 354/100 o pow. 823 m2 - cena wywoławcza – 60 120 zł netto - wadium 6 100 zł
5) działka nr 354/111 o pow. 933 m2 - cena wywoławcza – 70 330 zł netto - wadium 7 100 zł
6) działka nr 354/112 o pow. 1408 m2 - cena wywoławcza – 100 660 zł netto - wadium 10 100 zł


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości te znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN – 3 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomości położone w północnej części wsi Dobrzykowice bezpośrednio przy drodze gminnej. Obecnie jest brak wyposażenia działek w sieci uzbrojenia terenu. Gmina Czernica zobowiązuje się
w terminie do końca października 2007r. wykonać sieć wodociągową w drogach osiedlowych.

Przetarg odbędzie się dnia 28 lutego 2007r. o godz. 9,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica
( sala sesyjna - nr 19 ).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:
dowodu wpłaty wadium
dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :
BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio
w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 23.02.2007r.
Wadium do przetargu winno być wpłacone osobno na każdą działkę
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi jeden procent
Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
podatek VAT – 22%
koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 635,00 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście ( pokój nr 28 )
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.Data publikacji: 2007-01-24
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl