Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Modernizacja pomieszczeń budynku Rynek Górny 6 w Wieliczce - wykonanie remontu zabytkowego balkonu"Powrót

Wieliczka 12.01.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizacja pomieszczeń budynku Rynek Górny 6 w Wieliczce - wykonanie remontu zabytkowego balkonu”. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Budynków i Lokali ul. Limanowskiego 32 ,parter , pokój 10 telefon ( 012) 278-65-23 , 278-63-12 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.gmina.pl

Opis przedmiotu zamówienia :
Modernizacja pomieszczeń budynku Rynek Górny 6 Wieliczce – wykonanie remontu zabytkowego balkonu ( CPV:45453000-7 ) .
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zabytkowego balkonu.
Zakres robót obejmuje:
likwidacja uszkodzeń konstrukcyjnych balkonu
naprawa i odtworzenie zabytkowej kamieniarki z piaskowca

Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową , przedmiarem robót ,specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ,
oraz pozwoleniem konserwatorskim.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Wadium w wysokości : 300,00 zł musi być wniesione do dnia 20.02.2007 r do godz.11.00
Termin realizacji : do 31.05.2007 r .
Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Olimpia Tomera-Grzesińska , Janusz Lepiarz.

Termin składania ofert upływa : 20.02 2007 r do godz. 11.00
Oferta ma być opakowana w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„Modernizacja budynku Rynek Górny 6 w Wieliczce „.
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.02.2007 r o godz.11.05 w siedzibie zamawiającego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – sala konferencyjna.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
Spełniają kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz udzielą 5 letniej gwarancji oraz rękojmii na wykonane roboty oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną w obiektach zabytkowych
odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym , stanowiącym przedmiot zamówienia- warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentu zawierającego wykaz tych robót , z których co najmniej jedna odpowiada powyższym warunkom.
Dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia konserwatora dzieł sztuki- warunek zostanie spełniony poprzez udokumentowanie spełnienia warunków wynikających z Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9.06.2004 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich , robót budowlanych , badań konserwatorskich i architektonicznych a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych § 7 pkt 1.

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Data publikacji: 2007-01-18

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -----
Odrzucono ofert: -----
Cena najtanszej: ------
Cena najdrozszej: -----


Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( DZ U NR 19 poz 177 z późń zmianami ) unieważnia się postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn."Modernizacja pomieszczeń budynku Rynek Górny 6 w Wieliczce- wykonanie remontu zabytkowego balkonu ". W
Plik do pobrania: SIWZ_z_zalacznikami.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl