Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim w 2007 rokuPowrót

UG 3411/PN/2/07

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
ul. Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-21, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych na terenie gminy Oświęcim.

Wybrano ofertę:

Drogi i Mosty Sp. z o.o.
43-382 Bielsko-Biała
ul. Ks. Józefa Londzina 115

Cena oferty – 558.76 zł (brutto) – suma cen jednostkowych poz. 1, 2, 3, i 5 oferty

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

1) Numer oferty 3 -
Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych
ul. Legionów Polskich 36 /82
32-300 Olkusz -
Art. 89. ust.1 pkt 2
Brak poprawności merytorycznej

Uzasadnienie :
Zamawiający zażądał w opisie przedmiotu zamówienia udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia. W ofercie zaproponowana została 12 miesięczna gwarancja, co jest niezgodne z zapisem w SIWZ pkt. 3


Oświęcim dnia: 2007-02-06
___________________________________________

UG 3411/PN/2/07

Ogłoszenie
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


Wójt Gminy Oświęcim
ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych na terenie gminy Oświęcim w 2007r.

Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6

Termin wykonania zamówienia : 2007-05-31

Termin związania ofertą: 30 dni


Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
• w zakresie proceduralnym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-21.

• w zakresie merytorycznym:
1 Jadwiga Pędlowska - Inspektor tel. (033) 844-95-21

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 21 do dnia 2007-02-02 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 2007-02-02 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2. Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. Cena (koszt) 100%

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 21 lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 1.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 2.pdf
Plik do pobrania: Formularz ofertowy.pdf
Plik do pobrania: Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: Szczegolowe Specyfikacje Techniczne - emulsja asfaltowa i grysami.pdf
Plik do pobrania: Szczegolowe Specyfikacje Techniczne - mieszanki.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl