Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ogłoszenie o przetargu na "Dostwę drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego"Powrót

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego.


Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce informuje, że na podstawie art. 38 pkt 4 Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z dnia 29 stycznia 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm./ została zmodyfikowana treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:
pkt 3.3 - gwarancja min. 12 miesięcy
pkt 7 - Minimalny okres gwarancji na oferowane urządzenia: drukarki nr 1 i 2 - 24 miesiące, urządzenie wielofunkcyjne nr 3 – 12 miesięcy.
Załącznik nr 1, pkt 3 c - „Urządzenie wielofunkcyjne nr 3”: …........….. miesięcy (minimum 12) lub zgodnie z gwarancją producenta w zależności od tego, który z okresów jest dłuższyW związku z modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art 38 pkt 6 Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z dnia 29 stycznia 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm./ przedłuża sie termin składania ofert do dnia 22.01.2007 godz.11.00.
Otwarcie ofert w dniu 22.01.2007 godz.11.15.


--------------------------------------------------------------------

OR-0303/1/2007


OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO
na: „Dostawę drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego”

1.Zamawiający: Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul Powstania Warszawskiego 1
2.Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.eu
3.Określenie przedmiotu zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego, wg wykazu ilościowego dołączonego do specyfikacji:
5 sztuk drukarek jednostanowiskowych
11 sztuk drukarek sieciowych
1 sztuka urządzenie wielofunkcyjne.
4.Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
5.Termin realizacji zamówienia: 9 lutego 2007r.
6.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki art.22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp
2) spełniają warunki określone w siwz,
3) udzielą co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na oferowane urządzenia,
7.Wymagane wadium : nie wymagane
8.Kryteria oceny ofert-cena 100%
9.Termin składania ofert: do dnia 18.01.2007r. godz. 11.00 w Sekretariacie Burmistrza MiG Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego1
10.Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
11.Termin otwarcia ofert: 18.11.2007 godz. 11.15 w sali widowiskowej MiG Wieliczka
12.Informacje na temat przetargu udziela: Piotr Jarosz, Piotr Maszek, tel. (012) 278-14-67, Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 pok. Nr 10, w godzinach 8.00 - 16.00 fax (012) 278-68-60.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
15.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Wieliczka, dnia 10.01.2007r.

Data publikacji: 2007-01-10

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: ----
Odrzucono ofert: ----
Cena najtanszej: ---
Cena najdrozszej: ---


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego"

W ww. postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez :
MAGRA s.j., ul. Gliwicka 32, 44-200 Rybnik

Uzasadnienie wyboru oferty : oferta ważna posiadającą najniższą cenę wykonania zamówienia
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: SIWZ_po_zmianie.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl