Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sporządzenie map w skali 1:1000, do celów projektowych dla inwestycji własnych Gminy RaciążPowrót

RRG.341-1/06 Raciąż, 9 stycznia 2007
(nr sprawy) (miejscowość, data)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sporządzenie map w skali 1:1000, do celów projektowych dla inwestycji własnych Gminy Raciąż.”
Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 Pzp Gmina Raciąż zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Gmina Raciąż
Ulica/Plac Mickiewicza 17
Kod Miejscowość 09 - 140 Raciąż Strona internetowa www.gmina.raciaz.iap.pl
E-mail wojt@gmina.raciaz.iap.pl Godziny urzędowania 730 - 1530
2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony 3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.raciaz.iap.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: osobiście w Urzędzie Gminy Raciąż, pok. nr 1, lub przesyłka pocztową. 4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie map w skali 1:1000, do celów projektowych dla następujących zadań:

1. Budowa boisk sportowych w miejscowości Koziebrody.
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 722 - 61 Złotopole - Kraśniewo.
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 710 - 36 Krajkowo II.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kraszewo - Falki.
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 705 - 20 Unieck - Breginie.
6. Budowa oświetlenia w centrum wsi Cieciersk.
7. Przebudowa lokalnego systemu transportowego Łempinek - Łempino - Kiełbowo - Strożęcin.
8. Przebudowa drogi gminnej Nr 701 - 03 Druchowo.
Wspólny Słownik Zamówień: - CPV 74274000-0 Usługi sporządzania map Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia:
1. Budowa boisk sportowych w miejscowości Koziebrody: do 19/02/2007r.
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 722 - 61 Złotopole - Kraśniewo: do 26/02/2007r.
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 710 - 36 Krajkowo II: do 12/03/2007r.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kraszewo - Falki: do 26/03/2007r.
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 705 - 20 Unieck - Breginie: do 02/04/2007r.
6. Budowa oświetlenia w centrum wsi Cieciersk: do 10/04/2007r.
7. Przebudowa lokalnego systemu transportowego
Łempinek - Łempino - Kiełbowo - Strożęcin: do 23/04/2007r.
8. Przebudowa drogi gminnej Nr 701 - 03 Druchowo: do 30/04/2007r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 spełniający wymogi art. 22 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w SIWZ.

8) Informacja na temat wadium: wadium nie ustala się
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium Waga cena: 100% 10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Raciąż, Plac Mickiewicza 17, 09 - 140 Raciąż, pok. nr 14 (sekretariat).
do dnia 18/01/2007 do godz. 1000 11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.raciaz.iap.pl 12) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Raciąż, Pl. Mickiewicza 17, 09 - 140 Raciąż, sala konferencyjna (II piętro). dnia 18/01/2007 o godz. 1030 13) termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 17/02/2007 14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej - nie dotyczy
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy 16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie dotyczy
Wójt Gminy Raciąż
/-/ mgr inż. Ryszard Giszczak


Data publikacji: 2007-01-09

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 41 402,53
Cena najdrozszej: 83 079,56


GEO - SYSTEM
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
i Szacowania Nieruchomości
Zbigniew Stażyk, Danuta Sepełowska, Adam Łęgowski
ul. Powstańców Warszawskich 6
06 - 400 Ciechanów
Plik do pobrania: Oświadczenie.doc
Plik do pobrania: Oferta wykonawcy.doc
Plik do pobrania: formularz cenowy.doc
Plik do pobrania: umowa( mapy).doc
Plik do pobrania: wykaz osóbI.doc
Plik do pobrania: SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl