Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa oleju napędowego w 2007r. dla potrzeb Gminy RaciążPowrót

RRG.341-2/06 Raciąż, 9 stycznia 2007
(nr sprawy) (miejscowość, data)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju napędowego w 2007r. dla potrzeb Gminy Raciąż.”

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 Pzp Gmina Raciąż zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Gmina Raciąż
Ulica/Plac Mickiewicza 17
Kod Miejscowość 09 - 140 Raciąż Strona internetowa www.gmina.raciaz.iap.pl
E-mail wojt@gmina.raciaz.iap.pl Godziny urzędowania 730 - 1530

2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.raciaz.iap.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: osobiście w Urzędzie Gminy Raciąż, pok. nr 1, lub na wniosek.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego dla potrzeb Gminy Raciąż w 2007r. w ilości szacunkowej ok. 18 000 litrów.
Wspólny Słownik Zamówień: - CPV 23121100-2 olej napędowy Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia:
do 31 grudnia 2007r. 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 spełniający wymogi art. 22 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w SIWZ.

8) Informacja na temat wadium: wadium nie ustala się
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium Waga cena: 100% 10) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Raciąż, Plac Mickiewicza 17, 09 - 140 Raciąż, pok. nr 14 (sekretariat).
do dnia 18/01/2007 do godz. 1030 11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.raciaz.iap.pl 12) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Raciąż, Pl. Mickiewicza 17, 09 - 140 Raciąż, sala konferencyjna (II piętro). dnia 18/01/2007 o godz. 1100 13) termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 17/02/2007 14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej - nie dotyczy
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy 16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie dotyczy
Wójt Gminy Raciąż
/-/ mgr inż. Ryszard Giszczak


Data publikacji: 2007-01-09

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 3,29 zł.
Cena najdrozszej: 3,29 zł.


Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Hurt - Detal
Alicja Rybacka
ul. 11 - go Listopada
09 - 140 Raciąż
Plik do pobrania: Oferta wykonawcy.doc
Plik do pobrania: Oświadczenie.doc
Plik do pobrania: Projekt umowy.doc
Plik do pobrania: SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl