Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Rataln± sprzedaż koparko - ładowarkiPowrót

Zaproszenie do „zapytania o cenę”
dla dostawy o szacunkowej warto¶ci powyżej 30.000 EURO
przewidzianej do finansowania ze ¶rodków publicznych

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy
ogłasza „przetarg nieograniczony” na

rataln± sprzedaż koparko-ładowarki

Termin realizacji zamówienia publicznego : do 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie zostało poprzedzone wstępn± kwalifikacj±.

Zgodnie z rozstrzygnięciami ustawowymi nie wymagane jest wpłacenie (wniesienie) wadium.

Osob± uprawnion± do kontaktu z Oferentami jest Pan mgr inż. Michał Zachwieja – Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, 34-460 Szczawnica – ul. Zawodzie 19 c, codziennie z wyj±tkiem sobót w godzinach od 8.00 do 15.00, telefon/fax (0-18) 262-27-68. Odpłatno¶ć za zaproszenie – nie będzie pobierana.

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Szczawnicy - ul. Zawodzie 19 c , do dnia 6 maja 2003 roku , do godziny 8.45 Koperta musi być oznaczona napisem „Oferta – sprzedaż ratalna koparko-ładowarki ”.

Zgodnie z rozstrzygnięciami ustawowymi postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem
preferencji krajowych.

Kryteria wyboru ofert :
- cena 100 punktów,

Otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w siedzibie Zamawia
j±cego w Szczawnicy, ul. Zawodzie 19 c , w dniu 6 maja 2003 roku o godzinie 9.00.

Z uwagi na szacunkow± warto¶ć zamówienia publicznego powyżej 30.000 EURO Oferentom uczestnicz±cym w postępowaniu przysługuje prawo do składania protestów i odwołań.

W przetargu uczestniczyć mog± Oferenci spełniaj±cy wymogi :
- okre¶lone w art..19 oraz art.22, ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych,
- zaproszenia.


Wywieszono : 7 kwietnia 2003 roku.
Zdjęto : ......... maja 2003 roku.


Data publikacji: 2003-04-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl