Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa przepustów w drogach gminnych w Nawojowej – Łęgu, w miejsce istniejących uszkodzonych po powodzi, z podziałem na:Powrót

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Budowa przepustów w drogach gminnych w Nawojowej – Łęgu, w miejsce istniejących uszkodzonych po powodzi, z podziałem na:
1. Budowa przepustu koło P. Stanka i P. Południaka na drodze gminnej Nawojowa za Kościołem Cmentarz – Bukowiec;
Budowa przepustu koło P. Ogórka na drodze gminnej Nawojowa – Popardowa Wyżna”.

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163/ Wójt Gminy Nawojowa informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa przepustów w drogach gminnych w Nawojowej – Łęgu, w miejsce istniejących uszkodzonych po powodzi, z podziałem na:
1. Budowa przepustu koło P. Stanka i P. Południaka na drodze gminnej Nawojowa za Kościołem Cmentarz – Bukowiec;
2. Budowa przepustu koło P. Ogórka na drodze gminnej Nawojowa – Popardowa Wyżna”
w dniu 1 lutego 2007 r. udzielił zamówienia Pracownii Projektowej PRO-KON Janusz Gancarczyk, z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 71 a.

Uzasadnienie:

Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Budowa przepustów w drogach gminnych w Nawojowej – Łęgu, w miejsce istniejących uszkodzonych po powodzi, z podziałem na:
1. Budowa przepustu koło P. Stanka i P. Południaka na drodze gminnej Nawojowa za Kościołem Cmentarz – Bukowiec;
2. Budowa przepustu koło P. Ogórka na drodze gminnej Nawojowa – Popardowa Wyżna”.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163/ Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrał do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez Pracownię Projektową PRO-KON Janusz Gancarczyk, z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 71 a.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa

nazwa zamówienia:
„Budowa przepustów w drogach gminnych w Nawojowej – Łęgu, w miejsce istniejących uszkodzonych po powodzi, z podziałem na:
1. Budowa przepustu koło P. Stanka i P. Południaka na drodze gminnej Nawojowa za Kościołem Cmentarz – Bukowiec;
2. Budowa przepustu koło P. Ogórka na drodze gminnej Nawojowa – Popardowa Wyżna”.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) Gmina Nawojowa-Wójt Gminy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.nawojowa.sacz.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: www.nawojowa.sacz.pl
- odebrać osobiście – w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48
- na wniosek wysyłana za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest budowa przepustów w drogach gminnych w Nawojowej – Łęgu, w miejsce istniejących uszkodzonych po powodzi, z podziałem na:
1. Budowa przepustu koło P. Stanka i P. Południaka na drodze gminnej Nawojowa za Kościołem Cmentarz – Bukowiec;
2. Budowa przepustu koło P. Ogórka na drodze gminnej Nawojowa – Popardowa Wyżna
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
1. Wykonanie projektu budowlanego (po 5 kompletów na każdy w/w przepust) w nawiązaniu do projektu regulacji potoku Bukowiec realizowanego przez RZGW Nowy Sącz;
2. Opracowanie z kosztorysów inwestorskich szczegółowych (po 2 komplety na każdy w/w przepust);
3. Opracowanie przedmiarów robót (po 2 komplety na każdy w/w przepust);
4. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń instytucji, w tym pozwolenia wodno-prawne, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę;
5. Uzyskanie, w imieniu Gminy Nawojowa, prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę.
Zamawiający dysponuje mapami w skali 1:500 do celów projektowych na w/w przepusty.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 74 23 20 00-4
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych


6) Termin wykonania zamówienia:
do 15.05.2007 r. –

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- dysponują osobami, które posiadają uprawnienia do projektowania w pełnym zakresie odpowiadające charakterowi zamówienia oraz są członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
- Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;


2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".

8) Informacja na temat wadium:
wadium nie wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania): najniższa cena 100 pkt

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53- sekretariat

do dnia 2007-01-17 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2007-01-17 o godz. 09:10

12) termin związania ofertą

30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
Data publikacji: 2007-01-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl