Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na odbiór i transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wyselekcjonowanych odpadówPowrót

UG 3411/PN/1/07

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA


WÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
ul. Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-21, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Odbiór i transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wyselekcjonowanych odpadów.

anie nr: 1
Wybrano ofertę:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim
ul. Bema 12 A
Cena oferty - 5.89 zł (brutto) cena za obsługę jednego podmiotu/gospodarstwa

Zadanie nr: 2
Wybrano ofertę:
PUH „EKO-KOMBID”
32-642 Włosienica
ul. Zieleni 4
Cena oferty - 6.10 zł (brutto) cena za obsługę jednego podmiotu/gospodarstwa

Oświęcim dnia: 2007-01-23
_____________________________________________

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM
ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim

Pismo: UG 3411/PN/1/07

Oświęcim dnia: 2007-01-10

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZSzanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2007-01-09 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Odbiór i transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wyselekcjonowanych odpadów,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. W pkt 3.2 swiz (zestawienie tabelaryczne) Zamawiający zawarł zapis: „ponadto Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy osób selekcjonujących odpady jest (...)”. Czy wskazane tam liczby należy rozumieć jako liczbę posesji do obsłużenia czy też jako liczbę ludzi ogólnie bez rozbicia na posesje ?

2. Kiedy możemy uznać, że posesja (przedmiot zamówienia) została obsłużona ?
Czy za taką sytuację można uznać:
- odebranie wyłącznie kompletu worków ?
- odebranie dowolnej liczby worków (niekoniecznie kompletu)?
- podjechanie do posesji i sprawdzenie, czy zostały wystawione worki niezależnie od tego, czy będą one wystawione czy nie ?

3. W projekcie umowy (§ 2 ust. 3) Zamawiający zastrzegł, iż do miesięcznej faktury dołączana będzie m.in. informacja o ilości dostaw do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. Czy dla spełnienia tego warunku wystarczające będzie dołączenie sporządzonego i podpisanego przez Wykonawcę zestawienia tabelarycznego określającego ilości dostaw w poszczególnych asortymentach, czy też Zamawiający wymagał będzie przedkładania innych określonych przez siebie dokumentów ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1
Należy rozumieć ilość obsłużonych posesji

Ad.2
Odebranie dowolnej ilości worków, które należy nanieść na kartotekę ewidencyjną wg poszczególnych rodzajów odpadów

Ad.3
Wystarczające jest zestawienie tabelaryczne określające ilość poszczególnych asortymentów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do umowy który będzie zawierał: nazwę sołectwa, imię, nazwisko i adres właściciela obsłużonego gospodarstwa/posesji, podział odpadów na asortyment.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
Zamawiający

Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki
_____________________________________________

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim

UG 3411/PN/1/07

Oświęcim dnia: 2007-01-08

P O W I A D O M I E N I E
o zmianach SIWZ


Dotyczy: zmiany zapisu pkt-u 11 SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Odbiór i transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wyselekcjonowanych odpadów, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W związku z wystąpieniem trudności technicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych Zamawiający nie mógł wysłać ogłoszenia o wszczęciu postępowania zachowując wskazane terminy składania i otwarcia ofert w Specyfikacji IWZ.

Z uwagi na zaistniałą sytuację Zamawiający przedłuża składanie ofert do dnia 16.01.2007r. do godz. 10:00. Otwarcie nastąpi w dniu 16.01.2007r o godz. 10:15. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki

_____________________________________________

UG 3411/PN/1/07

Ogłoszenie
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


Wójt Gminy Oświęcim
ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Odbiór i transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wyselekcjonowanych odpadów


Wspólny Słownik Zamówień: 90315300-1

Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2007r

Termin związania ofertą: 30 dni

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
• w zakresie proceduralnym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-21.

• w zakresie merytorycznym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-21

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 21 do dnia 2007-01-12 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbedzie się w dniu 2007-01-12 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2. Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia


Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. Cena (koszt) 100%


Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 21 lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: SWIZ.pdf
Plik do pobrania: Wzor formularza oferty.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 1.pdf
Plik do pobrania: Wzor umowy.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl