Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
„Sprzedaż oleju napędowego na rok 2007 dla transportu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu”Powrót

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chełmcu
ogłasza ”przetarg nieograniczony”
na

„Sprzedaż oleju napędowego na rok 2007 dla transportu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu”


Termin realizacji zamówienia publicznego: 19 styczeń 2007 r. – 31 grudzień 2007 r.

Z uwagi na szacunkow± warto¶ć zamówienia publicznego poniżej 60.000 EURO
nie jest wymagane wpłacenie ( wniesienie ) wadium .

Osob± uprawniona do kontaktu z Ofertami jest Pan Paweł Respekta - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu tel. ( 018 ) 443-04-61 wew. 27 lub 31 codziennie z wyj±tkiem sobót, w godzinach 7.00 – 15.00.

Odpłatno¶ć za specyfikację istotnych warunków zamówienia nie będzie pobierana.

Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Chełmcu
do dnia 11.01. 2007 r. do godz. 08.45

Termin zwi±zania z ofert± 30 dni.

Otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w Urzędzie Gminy w Chełmcu, w dniu 11.01. 2007 r. , o godz. 0900

W przetargu uczestniczyć mog± Oferenci spełniaj±cy wymogi :
 okre¶lone w art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych.
 specyfikacji istotnych warunków zamówienia .


Wywieszono: 03.01. 2007 r.


Data publikacji: 2007-01-03

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 0
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

33-395 Chełmiec – ul. Papieska 2 tel/fax (0-18) 414-56-31
województwo małopolskie – powiat nowos±decki

informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
„Sprzedaż oleju napędowego na rok 2007 dla transportu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu”

w trybie : przetargu nieograniczonego


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważniono na podstawie
art. 93, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
- nie złożono żadnej oferty.

Plik do pobrania: Przetarg na olej napędowy SIWZ2.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl