Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy NawojowaPowrót

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163/ Wójt Gminy Nawojowa informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa”
w dniu 6 lutego 2007 r. udzielił zamówienia Agencji Usługowej „ATA” z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Długosza 68.

Uzasadnienie:

Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa”.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163/ Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrał do realizacji zamówienia ofertę nr 2 złożoną przez Agencję Usługową „ATA” z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Długosza 68.
Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
W odpowiedzi na pytanie jednego z oferentów, czy rysunki zmiany planu w wersji elektronicznej (na nośniku cyfrowym) mogą być sporządzone jako pliki w formacie CDR? oraz czy za termin wykonania (do 30.11.2007 r.) rozumie się termin przekazania projektu planu do uchwalenia przez Radę Gminy? informujemy, że:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia rysunków zmiany planu w wersji elektronicznej jako pliki w formacie CDR „lub równoważne”.
2. Tak, za termin wykonania rozumie się termin przekazania projektu planu do uchwalenia przez Radę Gminy.

Otrzymują:
1. Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy
2. A/a.

Do Wiadomości:
1. Strona internetowa: www.nawojowa.sacz.pl.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa
nazwa zamówienia:
”Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa”.


Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) Gmina Nawojowa-Wójt Gminy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.wrotamalopolski.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: www.nawojowa.sacz.pl
- odebrać osobiście – w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48
- na wniosek wysyłana za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa dla wsi: Bącza Kunina, Frycowa, Homrzyska i Złotne, Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała, Nawojowa, Popardowa zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.).
W ramach niniejszego zamówienia wykonawcy powierza się:
1. Zebranie materiałów i dokumentów wyjściowych dotyczących przedmiotowej zmiany planu włącznie z urzędowymi kopiami map zasadniczych dla terenu objętego zmianą planu w skali 1: 1000 i aktualną ewidencją działek.
2. Przygotowanie i prowadzenie całości toku postępowania i wszystkich czynności wynikających z obowiązującej procedury sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wymogami właściwych dla przedmiotu zamówienia przepisów prawa.
3. Sporządzenie edycji zmiany planu w wersji tradycyjnej oraz na nośniku cyfrowym z możliwością do przetwarzania w oprogramowaniu MICROSTATION).
4. Opracowanie zmiany planu miejscowego sporządzić w 3 kompletach.


Zamawiający udostępni posiadane materiały w postaci:
- uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego wraz z wnioskami w sprawie zmiany planów i załącznikami graficznymi.
- obowiązującego planu miejscowego Gminy Nawojowa,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 74251000-3

Szczegółowy zakres usług;
1.Wieś Bącza Kunina - zmiana niektórych zapisów uchwały Nr XVI/78/03 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 października 2003r w zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu oraz rozwiązań komunikacyjnych

2.Wieś Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała – zmiana niektórych zapisów uchwały Nr XVI/81/03 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 października 2003r w zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu oraz rozwiązań komunikacyjnych

3.Wieś Nawojowa – zmiana niektórych zapisów uchwały Nr XIX/97/03 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 grudnia 2003r w zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu oraz rozwiązań komunikacyjnych

4.Wieś Frycowa – zmiana niektórych zapisów uchwały Nr XVI/79/03 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 października 2003r w zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu oraz rozwiązań komunikacyjnych

5.Wieś Homrzyska i Złotne – zmiana niektórych zapisów uchwały Nr XVI/80/03 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 października 2003r w zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu oraz rozwiązań komunikacyjnych

6.Wieś Nawojowa – działki z przeznaczeniem:
-nr 608/7 (część) – poszerzenie terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług
-nr 49-pod realizację usług komercyjnych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury towarzyszącej
-nr 709/6-na tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług

7.Wieś Żeleźnikowa Mała – działki z przeznaczeniem:
-nr 69/4(część)-na poszerzenie terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług
-nr 108/1-pod zalesienie

8.Wieś Bącza Kunina-działka nr 544(część) z przeznaczeniem na tereny usług turystycznych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej, rekreacyjnej i mieszkaniowej

9.Wieś Frycowa-działka nr 842/3(część) z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy usługowej

10.Wieś Złotne-działka nr 309 z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy usługowej

11.Wieś Popardowa-działki nr 108/4, 71/17, 109/2, 111/1(część) z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług turystycznych i usług związanych z gospodarką rybacką.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


6) Termin wykonania zamówienia:
do 30.11.2007 r. –

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- dysponują odpowiednią kadrą techniczną do realizacji zadania, kierowania i pełnienia nadzoru nad wykonanymi usługami,
- wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia bedącego przedmiotem niniejszego postępowania.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
- nie byli karani w zakresie wskazanym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
- nie byli karani w zakresie wskazanym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy Pzp. (dot. podmiotów zbiorowych).
- nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu


2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".


8) Informacja na temat wadium:
wadium nie wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena 100 pkt
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53- sekretariat

do dnia 2007-01-11 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2007-01-11 o godz. 09:10

12) termin związania ofertą

30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.Data publikacji: 2006-12-29
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl