Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych i osiedlowychPowrót

Niedźwiedź, dnia 12.01.2007 r.
IOGK.340-32/2006

Informacja o podpisaniu umowy.

W dniu 12.01.2007 roku zgodnie z rozstrzygnięciami przetargowymi podpisano umowy, z Firmami na poszczególne Rejony.
==================================

Niedźwiedź, dnia 04.01.2007 r.
IOGK.340-32/2006

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
zadanie pn. „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg – teren Gmina Niedźwiedź”


Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku /j.t. Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz.1163 ze zm./ zawiadamiam że na zadanie pn. „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg – teren Gmina Niedźwiedź” do realizacji przedmiotu zamówienia objętego ww. postępowaniem przetargowym wybrane zostały Firmy:

Rejon Nr 1 (drogi we wsi Niedźwiedź z częścią Poręby Wielkiej łacznie 10,5 km)
Firma: Usługi Zmechanizowane Franciszek Potaczek z siedzibą Konina 16, 34-735 Niedźwiedź.

Rejon Nr 2 ( drogi we wsi Podobin łącznie 10,3 km)
Firma: FHU „CATBUD” Kazimierz Dudzik 34-730 Mszana Dolna, ul. Leśna 77

Rejon Nr 3 ( drogi we wsi Poręba Wielka łącznie 11 km)
Firma: Handel Drewnem, Usługi Transportowe Henryk Kościelniak Poręba Wielka 436

Rejon Nr 4 – (drogi we wsi Konina łacznie 8,9 km)
Firma: Usługi Zmechanizowane Franciszek Potaczek z siedzibą Konina 16, 34-735 Niedźwiedź.

Cena wybranych ofert wynosi 1000 złotych miesięcznie za 1 kilometr utrzymania drogi. Są to jedyne oferty złożone w tym postępowaniu na poszczególne Rejony spełniające warunki wyboru.

Z poważaniem
Wójt Gminy- Janusz Potaczek
==================================
IOGK.340-32/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel.(018) 3317 002, fax (018) 3317057. e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami Elżbieta Kmietowicz tel (018) 3317 002 wew. 312 Urząd Gminy w Niedźwiedziu, pokój nr 6.

2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro.

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej, przy użyciu własnego sprzętu i własnych materiałów do posypywania dróg w 24 godzinnej dyspozycyjności we wszystkie dni tygodnia, na drogach gminnych i osiedlowych terenu Gminy Niedźwiedź w łącznej długości 40,700 km. Zimowe utrzymaniu dróg gminnych i osiedlowych polega na odśnieżaniu, usuwaniu błota pośniegowego posypywanie nawierzchni, likwidowanie śliskości nawierzchni, likwidacja zasp śnieżnych. oraz posprzątanie dróg po okresie zimowym z materiałów używanych do posypywania w okresie zimy. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, zadanie jest podzielona na części 4 REJONY. Oferty można składać na dowolną ilość Rejonów ( 1,2, 3 lub 4)

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: styczeń 2007 roku do 15 kwietnia 2007 roku.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert oraz złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy (wzór – zał. Nr 2).
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy (wzór – zał. Nr 2)..
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy (wzór – zał. Nr 2).
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia (wzór – zał. Nr 2).

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - cena 100 pkt za najniższą cenę, - waga 100 %.

9. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9, do dnia 03.01.2007 roku, godz.9,00.

10. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

11. Umowa ramowa – nie dotyczy.
12. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy
13. Aukcja elektroniczna- nie dotyczy.

Wójt Gminy Janusz Potaczek
Umieszczono na stronie internetowej gminy, portalu UZP i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 22.12.2006r.
Zdjeto z tablicy ogłoszeń w dniu........................


Data publikacji: 2006-12-22


Plik do pobrania: SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl