Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej w Międzyrzeczu przy ul. LisiejPowrót

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bojszowy

 

z dnia 18.12.2006r.

 

Działając na podstawie art.39 pkt 1-3 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004r. nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami –  oraz § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz. 2108).

Z A P R A S Z A M

 

do rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, niesprzedanej po drugim przetargu.

 

I przetarg przeprowadzony  w dniu 26.10.2006r.

II przetarg przeprowadzony w dniu 18.12.2006r.

 

Przedmiotem rokowań jest działka Nr 2057/446 k.m.1 d.3 o powierzchni 9.727 m2 położona w Międzyrzeczu przy ulicy Lisiej zapisana w rejestrze gruntowym poz. 421 oraz w K.W. 28045 Sądu Rejonowego Tychy.

Zgodnie z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, opisana nieruchomość przeznaczona jest do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oznaczonej symbolem planu MU.

W ewidencji gruntów działka Nr 2057/446 stanowi użytki rolne – R IVb i R V, z możliwością wyłączenia z produkcji. Nieruchomość jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.

- cena wywoławcza dla działki Nr 2057/446 wynosi 223.800 zł. netto

- do ceny ustalonej w rokowaniach dodaje się 22 % Vat.

Warunki dopuszczenia do rokowań:

1.  Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 19.01.2007r. godzina 1500 z dopiskiem na kopercie „ROKOWANIA” w którym należy podać :

   - imię, nazwisko i adres zgłaszającego

         - datę sporządzenia zgłoszenia

         - oświadczenie , że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań bez zastrzeżeń

         - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

         - wpłacenie zaliczki

    2.Do zgłoszenia załączyć:

                - kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku /§ 5 Rozporządzenia Rady Ministrów/

   3. Rokowania będą przeprowadzone w dniu 25.01.2007r. o godz. 1100 w sali narad  Urzędu Gminy Bojszowy ul. Gaikowa 35.

   4. Zaliczkę w wysokości 24.500 zł. należy wpłacić do dnia 19.01.2007r. na konto: Bank Spółdzielczy Tychy 898 435 0004 00000000 6129 0001

   5. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży przez uczestnika, którego oferta została wybrana spowoduje przepadek wpłaconej zaliczki.

   6. Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet zapłaty lub podlega zwrotowi.

   7. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

   8. Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

   9. Dodatkowych informacji w zakresie rokowań udziela Referat Nieruchomości pokój nr 5 w godzinach urzędowania, tel. (032) 21-89-366 w. 107.


Data publikacji: 2006-12-18
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl