Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wójt Gminy Oświęcim zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na wspierania zadań publicznychPowrót

Wyniki przetargu:

Ad. 1.1 Upowszechnianie kultury i sportu

ZARZĄDZENIE Nr 6 / 2007

Wójta Gminy Oświęcim
z dnia 25 stycznia 2007r.w sprawie : przyznania dotacji oraz wyznaczenia kontrolującego do realizacji zadania
publicznego.


Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. ) oraz rozdziału V ust. 4 załącznika do Uchwały Nr II / 11 / 06 Rady Gminy Oświęcim z dnia 13 grudnia 2006r zarządza się co następuje :

§ 1

Przyznać dotacje na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.


§ 2

Nazwy organizacji pozarządowych oraz wysokość dotacji określa załącznik Nr 1 do nin. zarządzenia

§ 3

Do przeprowadzenia kontroli merytorycznych i finansowych zadania wymienionego w § 1 upoważniam Panią Grażynę Kolasa inspektora Urzędu Gminy Oświęcim.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

______________________________

Załacznik Nr 1
Oświęcim, dnia 25.01.2007r


I N F O R M A C J A


W sprawie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą : „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na wykonanie w/w zadania : Lp.\Nazwa organizacji \wielkość wnioskowanej dotacji\ wysokość przyznanej dotacji.

1. Ludowy Klub Sportowy „ZABORZANKA” w Zaborzu 40.000 31.000
2. Ludowy Klub Sportowy „SYGNAŁ” we Włosienicy 32.790 25.000
3. Ludowy Klub Sportowy w Harmężach 24.420 23.000
4. Ludowy klub Sportowy w Rajsku
27.300 27.000
5. Ludowy Klub Sportowy „ISKRA”w Brzezince 41.480 25.000
6. Ludowy Klub Sportowy „PULS”
w Broszkowicach 25.015 19.000
7. Ludowy Klub Sportowy
w Porębie Wielkiej 41.000 22.000
8. Ludowy Klub Sportowy „SOLAVIA”w Grojcu 35.000 28.000


Przygotowała : Grażyna Kolasa

_____________________________________________

1.2 Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

1.3 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna

1.4 Pomoc społeczna – 5.500 zł/ 41.000 złZARZĄDZENIE Nr 4/2007
Wójta Gminy Oświęcim
z dnia 18 stycznia 2007r.


w sprawie: przyznania dotacji oraz wyznaczenia kontrolujących do realizacji zadań publicznych

Działając na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 nr 142 poz 1591 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr II/11/06 z dnia 13 grudnia 2006 Rady Gminy Oświęcim w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowymi w tym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego rozdział V ust. 4, a także art.25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 ( Dz.U. nr 64 poz.593 z późn.zm)

§ 1


Przyznaję niżej wymienionym organizacjom dotację na realizację określonych zadań publicznych w następujących wysokościach:

1. Stowarzyszenie „Szansa” z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 31a na dofinansowanie zadania publicznego : „Udział dzieci z gminy Oświęcim w zajęciach specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego” => kwotę 5 000zł
( słownie: pięć tysięcy )
2. Fundacja Pomocy Społecznej z siedzibą w Brzeszczach przy ul. Kościuszki 4 na dofinansowanie zadania publicznego: Udział dzieci z gminy Oświęcim w zajęciach specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego => kwotę 30 000 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy )
3. Stowarzyszenie Ziemi Oświęcimskiej na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Słowackiego 1a na wspieranie zadania publicznego : Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych => kwotę 6 000 zł ( słownie: sześć tysięcy)
4. Oświęcimskie Centrum Trzeźwości z siedzibą w Oświęcimiu
ul. Orzeszkowej 1 na wsparcie zadania publicznego: Wspieranie rodzin z problemem uzależnień poprzez zagospodarowanie czasu wolnego kwotę 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

§2

1. Do przeprowadzenia kontroli merytorycznej i finansowej wykorzystania dotacji o których mowa w §1 punkty 1,2,3 upoważniam Panią Annę Chojnacką – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
2. Do przeprowadzenia kontroli merytorycznej i finansowej wykorzystania dotacji o których mowa w §1 punkty 4, upoważniam Panią Marzenę Nawracaj –Pełnomocnika Wójta d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY
/-/ Andrzej Bibrzycki
_____________________________________________

Wójt Gminy Oświęcim zaprasza do udziału
w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych


Postępowanie prowadzone w trybie i zgodnie z dyspozycją Rozdziału 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 Nr 64 poz. 593 z póź. zm. ). Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Rodzaj zadań i wysokość środków planowanych na ich realizację w 2007r:

1.1 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 200.000 zł

1.2 Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałania patologiom społecznym – 7.000 zł

1.3 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna – 6.000 zł

1.4 Pomoc społeczna - 35.000 zł

Zastrzega się, że są to wartości prognozowane - ostateczne kwoty zostaną ustalone
w uchwale budżetowej na 2007r.


Zasady przyznawania dotacji, terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały określone w „Szczegółowej informacji otwartego konkursu ”

Terminy i warunki realizacji zadań
Zadania powinny być realizowane w ciągu całego roku 2007 z tym że zakończyć powinny się nie później niż do 31.12.2007r

Termin składania ofert
Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania ...( nazwa zadania)” do
15 stycznia 2007
w sekretariacie Urzędu Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 pok.22

Oferty niekompletne, źle wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację podobnych zadań
w latach poprzednich ( 2005/2006):


1.1 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 200.000 zł/ 200.000 zł

1.2 Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 5.000 zł/ 7.000 zł

1.3 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna – 7.000 zł/ 8.000 zł

1.4 Pomoc społeczna – 5.500 zł/ 41.000 zł

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

Szczegółowe informacje otwartego konkursu oraz wzory ofert można uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 pok.21, tel. 0-33 844 95 51 lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: Szczegolowe informacje.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 1 do szczegolowych informacji.pdf
Plik do pobrania: Wzor oferty na zadania 1.1, 1.2, 1.3.pdf
Plik do pobrania: Wzor oferty na zadanie 1.4.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl