Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa sprzętu komputerowegoPowrót

ZPUG/9/2003


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej warto¶ci poniżej 30.000 EURO

1. Gmina NiedĽwiedĽ , 34-735 NiedĽwiedĽ 233 pow. limanowski, tel/fax (018) 3317002, e-mail Gmina@niedzwiedz.iap.pl www.niedzwiedz.iap.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa sprzętu komputerowego.
Kategoria wg. polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 30.02.1

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.04.2003 roku.

3. W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust 1, spełniajacy warunki zawarte w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w NiedĽwiedziu pokój Nr 6 codziennie w godz. 8,00-15,00.

6. Osob± uprawnion± do kontaktu z Oferentami jest - Pan Marek M±kowski, Urz±d Gminy NiedĽwiedĽ, pokój Nr 8, codziennie z wyj±tkiem sobót w godz.od 8.00 - 15.00, telefon (018) 331-70-02, wew. 302.

7. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ 233, I piętro, sekretariat - pokój nr 9, do dnia 16.04.2003 r. do godz. 9,00 w zamkniętych i opieczętowanych piecz±tk± Firmy kopertach z napisem: - Oferta – dostawa sprzętu komputerowego.

8. Komisyjne otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w sali narad Urzędu Gminy w NiedĽwiedziu /Dom Kultury-parter/ dnia 16.04.2003r. o godz. 9,10.

9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

10. Przy wyborze oferty Zamawiaj±cy będzie się kierował kryterium :
cena (koszt) - 100%.Data publikacji: 2003-04-08

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 10.418,80 PLN
Cena najdrozszej: 10.739,66


Firma Handlowo-Usługowa "INFOMAX" Mariusz Nowakowski z siedzib±: 34-730 Mszana Dolna, Jana Pawła II 6
Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 10.418,80 PLN
Cena najdrozszej: 10.739,66 PLN


Firma Handlowo-Usługowa "INFOMAX" Mariusz Nowakowski z siedzib±: Mszana Dolna, ul. Jana Pawła II 6


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl