Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Utrzymanie i konserwacja oświetlenia stylowego w centrum miasta Wieliczki oraz w Parku Adama Mickiewicza w Wieliczce"Powrót


Wieliczka 12.12.2006 r.


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
Wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na
„Utrzymanie i konserwacja oświetlenia stylowego w centrum miasta Wieliczki oraz w Parku Adama Mickiewicza w Wieliczce”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Utrzymanie i konserwacja -serwis oświetlenia ulicznego CPV 50232100-1

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej specyfikacji.

Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z załącznikiem Nr 3
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia od 01.01.2007 do 31.12.2007

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu .

2. Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim
rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu usług z którego
co najmniej jedna usługa spełnia w/wym kryterium
3. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (wartość
ubezpieczenia na kwotę 50.000 zł)
Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie przedstawiona polisa
4 Spełniają warunki określone w SIWZ.
Ocena powyższych warunków opierać się będzie na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji

Wadium - Zamawiający nie pobiera wadium.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„ Utrzymanie i konserwacja oświetlenia stylowego w centrum miasta Wieliczki oraz w Parku Adama Mickiewicza w Wieliczce”

Termin składania ofert upływa dnia 20.12.2006 r do godz. 10.10

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.12.2006 r o godz. 10.20 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – sala konferencyjna Magistrat

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Elzbieta Kłapa
Data publikacji: 2006-12-12


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl