Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym GralewiePowrót

Raciąż, 11 grudnia 2006r
RRG.341-29/2006
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Modernizację i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Starym Gralewie
na potrzeby Gminy Raciąż.
Nr sprawy: RRG.341-29/2006. Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Prawo zamówień publicznych Gmina Raciąż zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Raciąż, Pl. Mickiewicza 17, 09 - 140 Raciąż www.gmina.raciaz.iap.pl konczewska@gmina.raciaz.iap.pl
Godziny urzędowania - 7.30 - 15.30 2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO 3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.raciaz.iap.pl
Specyfikacja bezpłatna
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacji i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Gralewie poprzez montaż urządzeń m.in.:
• Montaż filtrów stalowych –zbiorniki filtracyjne o średnicy 1400 mm z zasypaniem żwirkami filtracyjnymi – 4 szt.
• Montaż aeratora dynamicznego – 1 szt.
• Zbiorniki hydroforowe o po. 4 m3 – 2 szt.
• Dmuchawa powietrza – 1 kpl
• Sprężarka typu WAN-D – 1 kpl,
• Wykonanie rurociągów technologicznych z uzbrojeniem (zawory, kształtki, obejmy itp.).
Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru robót.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV - 45.2521.26-7 Zakłady uzdatniania wody pitnej 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia: do 31 maja 2007r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, oraz spełniający warunki określone w SIWZ. 8) Informacja na temat wadium: 4.000 zł (cztery tysiące złotych) 9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100 % 10) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego - Gmina Raciąż, Pl. Mickiewicza 17, 09 - 140 Raciąż Pokój nr 14 (sekretariat), do dnia 20 grudnia 2006, do godz. 10:00 11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.raciaz.iap.pl

12) Miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego - Gmina Raciąż, Pl. Mickiewicza 17, 09 - 140 Raciąż w dniu 20 grudnia 2006, o godz. 10:30, sala konferencyjna, II piętro (wejście od ul. Kilińskiego) 13) termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 19 stycznia 2007r.
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej - nie przewiduje się
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy 16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy


Zamawiający: Gmina Raciąż
Pl. Mickiewicza 17
09 - 140 Raciąż Wójt Gminy Raciąż
(-) mgr inż. Ryszard Giszczak

Data publikacji: 2006-12-11

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 6
Odrzucono ofert: 5
Cena najtanszej: 179076,61zł
Cena najdrozszej: 255866,41zł


Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40, 06-500 Mława

Plik do pobrania: SIWZ - SUW Gralewo- 20.12.2006.doc
Plik do pobrania: wyjaśnienia do SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl