Portal Sobota - 18 wrzesnia 2021 Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywisto¶ć" - Joseph Suenens
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Utrzymanie cmentarza komunalnego przy ulicy Gumbińskiej w Gołdapi.Powrót

O G Ł O S Z E N I E

O przetargu nieograniczonym o warto¶ci szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Burmistrz Gołdapi Pl. Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap, woj. warmińsko- mazurskie tel. 087 61560000 www.goldap.pl na podstawie Zarz±dzenia Nr 2/XII/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku ogłasza przetarg nieograniczony na „utrzymanie cmentarza komunalnego przy ulicy Gumbińskiej w Gołdapi.
Wspólnego Słownika Zamówień CPV 93711110-9 Usługi utrzymania cmentarzy
1. Zakres prac okre¶la Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Nie dopuszcza się ofert czę¶ciowych i wariantowych.
3. Termin realizacji 31 grudnia 2007 r.
4. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie - cena 100%.
5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, pokój nr 24.
6. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Małgorzata Lenarczyk, Krzysztof Kalinowski,
8. Ofertę należy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gołdap I piętro
9. Termin składania ofert upływa 18 grudnia 2006 r o godzinie 10:00
10. Otwarcie ofert nast±pi w dniu 18 grudnia 2006 r o godzinie 10:15 w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, pokój nr 10.
11. W przetargu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych, spełniaj±cy warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych oraz dodatkowe okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
12. Termin zwi±zania ofert± 30 dni

Data publikacji: 2006-12-07

WYNIKI PRZETARGU

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

Burmistrz Gołdapi na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z 9 lutego 2004 r ze zmian.) zawiadamia ,że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego
na utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Gumbińskiej

został wybrany Wykonawca realizacji w/w zamówienia tj.:

Ochotnicze Hufce Pracy Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi ul Boczna 1 19-500 Gołdap

oferta spełnia wymagania okre¶lone w SIWZ, i została wybrana do realizacji w/w zamówienia za cenę ofertow± w wysoko¶ci 2.900 zł brutto miesięcznie.


Plik do pobrania: SIWZ cme.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl