Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Usługi pośrednictwa finansowego polegające na prowadzeniu bankowej obsługi budżetu Gminy BojszowyPowrót

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości
poniżej 60.000 euro na usługi pośrednictwa finansowego polegające 

na prowadzeniu bankowej obsługi budżetu Gminy Bojszowy

 

 

 

1.      Zamawiający: Gmina Bojszowy 

z siedzibą: Bojszowy 43-220 ul. Gaikowa 35

NIP 646-10-30-746,   REGON 27533023,

Referat prowadzący sprawę:

Referat Finansowy tel. (032) 2189366

FAX (032) 2189071

Strona www:bojszowy.pl

Adres email:wojt_bojszowy@pro.onet.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy:

w poniedziałek Urząd Gminy jest czynny w godzinach od 900 do 1700,

od wtorku do piątku Urząd Gminy jest czynny w godzinach od 730 do 1530

 

2.      Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1.      otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego budżetu gminy oraz realizacja poleceń przelewu,

2.      przyjmowanie wpłat gotówkowych,

3.      dokonywanie wypłat gotówkowych,

4.      potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy (wyciąg bankowy),

5.      możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych w tym jedno i kilkudniowych,

6.      możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Bojszowy

7.      usługę typu home – banking (instalacja + szkolenie) na jednym stanowisku komputerowym w Urzędzie Gminy, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku,

8.      możliwość utworzenia rachunku dewizowego,

9.      miesięczne kapitalizowanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach,

10. kapitalizowanie naliczonych odsetek od lokat terminowych na dzień zamknięcia lokaty,

11. zapewnienie możliwości bezpośredniej wpłaty/wypłaty gotówki w punkcie obsługi kasowej na terenie Gminy Bojszowy / wybrany oferent zapewni uruchomienie takiego punktu w terminie 6 m-cy od dnia rozstrzygnięcia przetargu/

12. preferencje w zakresie dostępności do innych usług bankowych nie wymienionych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z których może skorzystać zamawiający w okresie trwania umowy.

 

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych

4. Wymagany termin realizacji całości zamówienia: od 01.01. 2007r. do 31.12.2009r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163),

e)      posiadają na terenie Gminy Bojszowy swój punkt obsługi, oddział lub filię albo zobowiążą się do otwarcia na terenie Gminy Bojszowy punktu obsługi, oddziału lub filii swego Banku w przypadku wybrania oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z zamawiającym – wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1.

f)        nie będą pobierać prowizji na uruchomienie kredytu – wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1.

g)      nie będą pobierać prowizji od otwarcia rachunku – wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1.

h)      nie będą pobierać opłat za potwierdzenie stanu salda (wyciągi bankowe) – wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1.

i)        będą miesięcznie kapitalizować odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach, – wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1.

j)        będą kapitalizować naliczone odsetki od lokat terminowych na dzień zamknięcia lokaty – wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1.

k)      Nie pobiorą żadnych opłat i prowizji z tytułu udzielenia, obsługi i administracji kredytu poza wyszczególnionymi w ofercie.

l)        prowadzą działalność w zakresie obsługi bankowej przez okres minimum 3 lat i w tym okresie prowadzą minimum 1 obsługę bankową budżetu gminy w zakresie objętym zamówieniem – wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 8.

m)    oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym naliczane będzie od faktycznie wykorzystanych środków.

Ocena spełniania warunków dokonana będzie na podstawie załączonych dokumentów wymaganych specyfikacją.

 

6. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

 

7. Kryterium wyboru oferty

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami i ich znaczeniem:

 

Kryterium      A         Cena (koszt) prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Bojszowy   
                                w skali 1 miesiąca – 40 %

 

Cena (koszt) prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Bojszowy w skali 1 miesiąca będzie oceniana na podstawie poniższego wzoru:

 

 

 

                        Cena minimalna wśród złożonych ofert

An        =          _________________________________ x 100 pkt.

             Cena zaproponowana przez wykonawcęn

 

Punkty zostaną pomnożone przez wagę procentową (tj. 40 %) i będą stanowić ocenę punktową ceny (kosztu) prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Bojszowy w skali 1 miesiąca.

 

Zamawiający oceniając cenę (koszt) prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Gminy w skali 1 miesiąca zaproponowaną przez wykonawcę w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, weźmie pod uwagę sumę wartości cen jednostkowych z kolumny 5.

 

 

Kryterium      B         Opłacalność ekonomiczna – 10 %

 

Opłacalność ekonomiczna będzie oceniana na podstawie poniższego wzoru:

 

                        Oprocentowanie środków na rachunkach gminy

zaproponowana przez wykonawcęn

Bn        =          __________________________________________________ x 100 pkt.

                        Oprocentowanie środków na rachunkach gminy

maksymalne wśród złożonych ofert

 

Punkty zostaną pomnożone przez wagę procentową (tj. 10 %) i będą stanowić ocenę punktową opłacalności ekonomicznej.

 

Zamawiający oceniając opłacalność ekonomiczną (oprocentowanie środków na rachunkach gminy) zaproponowaną przez wykonawcę w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia weźmie pod uwagę wysokość oprocentowania środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (na rachunkach gminy) w skali roku (jedna stopa procentowa dla wszystkich rodzajów rachunków).

WIBID 1 M dla złotowych depozytów międzybankowych. W celu porównywalności ofert należy przyjąć WIBID 1 M równy 3,97 %. Na oprocentowanie to powinien się składać WIBID 1 M minus marża banku.

 

 

Kryterium      C         Koszt kredytu w rachunku bieżącym Gminy Bojszowy      – 50 %

 

Koszt kredytu w rachunku bieżącym Gminy Bojszowy będzie oceniany na podstawie poniższego wzoru:

 

                        Koszt kredytu minimalny wśród złożonych ofert

An        =          _________________________________________ x 100 pkt.

                        Koszt kredytu zaproponowany przez wykonawcęn

 

 

Punkty zostaną pomnożone przez wagę procentową (tj. 50 %) i będą stanowić ocenę punktową kosztu kredytu w rachunku bieżącym Gminy Bojszowy.

 

Zamawiający oceniając koszt kredytu w rachunku bieżącym Gminy Bojszowy zaproponowany przez wykonawcę weźmie pod uwagę wysokość oprocentowania kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów bankowych. W celu porównywalności ofert należy przyjąć WIBOR 1 M równy 4,13 %. Na oprocentowanie to powinien się składać WIBOR 1 M plus marża banku.

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym powyżej zbiorem kryteriów zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

 

Won = An x 0,40 + Bx 0,10 + Cx 0,50

 

Won = wskaźnik oceny ofert

 

a)      Punkty za: cenę (koszt) prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Bojszowy w skali 1 miesiąca, opłacalność ekonomiczną oraz kosztu kredytu w rachunku bieżącym Gminy Bojszowy zostaną zsumowane i otrzymamy ostateczną ocenę oferty.

b)      Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

c)      Oferta, która uzyska najwięcej punktów będzie wybrana jako najkorzystniejsza.

 

 

8. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Bojszowy ( I piętro), ul. Gaikowa 35, w terminie do dnia 11.12.2006r. do godz. 10.00

9. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.

10. Nie planuje się zawarcia umowy ramowej ani prowadzenia aukcji elektronicznej.

 

W załączeniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 


Data publikacji: 2006-12-01


Plik do pobrania: SIWZ .doc
Plik do pobrania: załącznik nr 1.doc
Plik do pobrania: załącznik nr 2.doc
Plik do pobrania: załącznik nr 3.doc
Plik do pobrania: załącznik nr 4.doc
Plik do pobrania: załącznik nr 5 oświadczenie art. 22 pzp.doc
Plik do pobrania: załącznik nr 6 oświadczenie art. 24 pzp.doc
Plik do pobrania: załącznik nr 7 zus, urząd sk. nowe.doc
Plik do pobrania: załącznik nr 8 oświadczenie.doc
Plik do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl