Portal Piatek - 17 wrzesnia 2021 Franciszka, Lamberty, Narcyza     "Człowiek bez poczucia humoru jest jak wóz bez resorów: każdy kamień na drodze nieprzyjemnie nim podrzuca" - Henry Beecher
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego.Powrót

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Ośrodek Sportu i Rekreacji, 19-500 Gołdap, ul. Stadionowa 5A, woj. warmińsko – mazurskie, powiat gołdapski, tel. (087) 615 06 41

ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę oleju opałowego posiadający oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
23.12.20.00 – 8 Oleje opałowe
23.13.20.00 – 1 Oleje lekkie

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa oleju opałowego do Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego hala-basen w Gołdapi.
2. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
3. Nie dopuszcza się ofert częściowych.
4. Termin realizacji – od 20.12.2006r. do 31.12.2007r.
5. Na podstawie art. 45 ust. 2 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%
7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi, ul. Stadionowa 5A.
8. Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela:
- Marian Kulikowski - Dyrektor OSiR , tel. (087) 615 06 41
9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat.
10. Termin składania ofert upływa dnia 11.12.2006 r. o godz. 10.00.
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.12.2006 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.
12. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniający warunki art. 22 ust. 1 oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13. Termin związania ofertą – 30 dni.

Data publikacji: 2006-11-30

WYNIKI PRZETARGU

Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi informuje, że w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego do kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego hala-basen w Gołdapi została wybrana oferta firmy

SETON Spółka Jawna,
K.Cichocki, R.Matusiewicz
Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 9B 19-300 Ełk

za cenę 179000,00 zł plus podatek VAT tj. 2183800,00 zł brutto. Cena za 1 litr netto 1,79 zł


Plik do pobrania: OSIRp.pdf
Plik do pobrania: Zapytania do SIWZosir.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl