Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej przy drogach gminnych i powiatowych położonych na terenie Gminy Wieliczka"Powrót

Wieliczka 29 .11.2006 r.


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
Wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na
„Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej przy drogach gminnych i powiatowych położonych na terenie Gminy Wieliczka”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej przy drogach gminnych i powiatowych położonych na terenie Gminy Wieliczka.

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej specyfikacji.
Usługi sprzątające CPV 74700000-6

Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z załącznikiem Nr 3
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia od 01.01.2007 do 31.12.2007

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .

2. Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu usług z którego co najmniej jedna usługa spełnia w/wym kryterium
3. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (wartość ubezpieczenia na kwotę 50.000 zł)
Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie przedstawiona polisa
4 Spełniają warunki określone w SIWZ.
Ocena powyższych warunków opierać się będzie na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji

Wadium - Zamawiający nie pobiera wadium.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„ Utrzymanie czystości i porządku na przystankach”

Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2006 r do godz. 10.10

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.12.2006 r o godz. 10.20 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Bernadetta Matoga

Data publikacji: 2006-11-29

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na :

„Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej przy drogach gminnych i powiatowych położonych na terenie Gminy Wieliczka”

W w/wym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Firmę Produkcyjno – Handlowo – Usługową „GAMA” Jacek Gołda Grajów 168, 32 – 020 Wieliczka

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta ważna posiadająca najniższą cenę

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


W dniu 27.12.2006 roku zawarto umowę w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej przy drogach gminnych i powiatowych położonych na terenie Gminy Wieliczka”

Oferta ważna z najniższą ceną.

Umowa została zawarta z:
Firmą Produkcyjno – Handlowo – Usługową „GAMA” Jacek Gołda Grajów 168
32 – 020 Wieliczka.

Wartość brutto zadania: 48 010,94 zł
Słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziesięć złotych 94/100.

Plik do pobrania: SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl