Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na Utrzymanie i konserwacją zieleni /parki,zieleńce,zieleń osiedlowa /na terenie całego miasta podziałem na 5 terenów (części)Powrót

O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
Wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na Utrzymanie i konserwacją zieleni /parki,zieleńce,zieleń osiedlowa /na terenie całego miasta podziałem na 5 terenów (części)
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na maksymalnie 3 tereny
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Utrzymanie i konserwacja zieleni /parki,zieleńce,zieleń osiedlowa /na terenie całego miasta z podziałem na 5 terenów
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na maksymalnie 3 tereny
Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami niniejszej specyfikacji Zał.Nr 3
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych CPV 77310000-6
Usługi utrzymania ogrodów CPV 77310000-3

Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z załącznikiem Nr 3
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia od 01.01.2007 do 31.12.2007

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .

2. Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu usług z którego co najmniej jedna usługa spełnia w/wym kryterium
3. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (wartość ubezpieczenia na kwotę 50.000 zł)
Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie przedstawiona polisa
6. wniosą wymagane wadium
7.spełniają warunki określone w SIWZ.
Ocena powyższych warunków opierać się będzie na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji

Wymagane wadium - 2.400 zł
wadium na poszczególne tereny wynosi
teren nr 1 – 700 zł
teren nr 2 - 500 zł
teren nr 3 - 500 zł
teren nr 4 - 400 zł
teren nr 5 - 300 zł

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„ Utrzymanie zieleni teren nr ..........................

Termin składania ofert upływa dnia 05.12.2006 r do godz. 9.50

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.12.2006 r o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Halina Windak

Data publikacji: 2006-11-27


MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARYNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Utrzymanie i konserwacja zieleni /parki,zieleńce,zieleń osiedlowa/ na terenie całego miasta
z podziałem na 5 terenów


Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce informuje,że na podstawie art. 38 pkt.4 Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z dnia 29 stycznia 2004r. Nr 19, poz.177z póź. zm./ została zmodyfikowana treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ załącznik Nr 1/ na :
Utrzymanie i konserwację zieleni /parki,zieleńce,zieleń osiedlowa/ na terenie całego miasta z podziałem na 5 terenów. Zmodyfikowaną treść załącznika Nr 1 do SIWZ przesyłamy
w załączeniu.
W związku z modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art 38 pkt 6 Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z dnia 29 stycznia 2004r. Nr 19, poz.177z poź.zm./ przedłuża sie termin składania ofert do dnia 07.12.2006 godz.9.50.
Otwarcie ofert w dniu 07.06.2006 godz.10.00.

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert w postępowaniu na wykonanie usług na:
"Utrzymanie i konserwację zieleni/parki,zielńce,zieleń osiedlowa/ na terenie całego miasta
z podziałem na terenie całego miasta z podziałem na 5 terenów "

W ww. postępowaniu wybrano oferty:

Teren Nr 1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PARK” Bartosz Szul 32-020 Wieliczka Rynek Górny 12/1
Uzasadnienie wyboru oferty : oferta ważna posiadającą najniższą cenę wykonania zamówienia

Teren Nr 2

Firma „LAWENDA” s.c. B.J.Batko Zabawa 98 32-020 Wieliczka
Uzasadnienie wyboru oferty : oferta ważna posiadającą najniższą cenę wykonania zamówienia

Teren Nr 3

Firma Produkcyjno- Handlowo Usługowa „GAMA” Jacek Gołda Grajów 168 32-020 Wieliczka
Uzasadnienie wyboru oferty : oferta ważna posiadającą najniższą cenę wykonania zamówienia

Teren Nr 4

Firma „LAWENDA” s.c. B.J.Batko Zabawa 98 32-020 Wieliczka
Uzasadnienie wyboru oferty : oferta ważna posiadającą najniższą cenę wykonania zamówienia

Teren nr 5

Firma „LAWENDA” s.c. B.J.Batko Zabawa 98 32-020 Wieliczka
Uzasadnienie wyboru oferty : oferta ważna posiadającą najniższą cenę wykonania zamówienia

-----------------------------------------------------------------

Dnia 02.01.2007 zawarto umowy w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie usług na:
"Utrzymanie i konserwację zieleni/parki,zielńce,zieleń osiedlowa/ na terenie całego miasta
z podziałem na terenie całego miasta z podziałem na 5 terenów "

Umowy zostały zawarte z :

Teren Nr 1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PARK” Bartosz Szul 32-020 Wieliczka Rynek Górny 12/1
wartość brutto za zamówienia 40.840,00 zł słownie: czterdzieści tysięcy osiemset czterdzieści złotych

Teren Nr 2

Firma „LAWENDA” s.c. B.J.Batko Zabawa 98 32-020 Wieliczka wartość brutto zamówienia
34.083,00 zł słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemdziesiąt trzy złote

Teren Nr 3

Firma Produkcyjno- Handlowo Usługowa „GAMA” Jacek Gołda Grajów 168 32-020 Wieliczka wartość brutto zamówienia 37.518,12 zł słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemnaście złotych 12/100


Teren Nr 4

Firma „LAWENDA” s.c. B.J.Batko Zabawa 98 32-020 Wieliczka wartość brutto zamówienia
25.668,00 zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych
Teren nr 5

Firma „LAWENDA” s.c. B.J.Batko Zabawa 98 32-020 Wieliczka wartość brutto zamówienia
22.966,00 zł słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych
Plik do pobrania: teren1.pdf
Plik do pobrania: teren2.pdf
Plik do pobrania: teren3.pdf
Plik do pobrania: teren4.pdf
Plik do pobrania: teren5.pdf
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: modyfikacja do specyfikacji.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl