Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie studni wierconej do głębokości 50 m w miejscowości Nadolice WielkiePowrót

Czernica, dnia 27.11.2006r.


L.dz. 341/P- 27/2006


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej do 60 000 euro
na
Wykonanie studni wierconej do głębokości 50 mb w miejscowości Nadolice Wielkie

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie studni wierconej do głębokości 50 mb w miejscowości Nadolice Wielkie.
CPV 45255110-3
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a) spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b) prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat do daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia należycie minimum 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to z tego okresu
d) spełniają wymagania określone w SIWZ
4. Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna
4) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
5) umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie, zawierająca co najmniej upoważnienie dla jednej ze stron umowy od pozostałych stron do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub reprezentowania i podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego
6) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z załączeniem kserokopii uprawnień i dowodu wpisu osób na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego ( załącznik nr 5)
7) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia( każda) z podaniem wartości netto zadania, zakresu zadania, daty i miejsca wykonania zadania ( załącznik nr 6)
8) dokumenty potwierdzające, że zadania inwestycyjne, o których mowa w punkcie 7 zostały wykonane należycie
9) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100 000 zł
10) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
11) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
12) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy ( załącznik nr 7)
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( nieodpłatnie ) można nabyć w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
11. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 10.02.2007r.
12. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
13. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 07.12.2006r. do godz. 9,00
14. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 07.12.2006r. o godz. 9,15
15. Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
17. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Pani Jadwiga Michalak – ( pokój nr 28 ) tel. 071-318-01-77 wew. 26 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
13. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP :
OWP/2006/11/27-1389909Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2. Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3. Portal UZP numer OWP/2006/11/27-1389909Data publikacji: 2006-11-27

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 55 000,04 zł
Cena najdrozszej: 58 560,00 zł


Wygrywajacy: "HYDROPOLWIERT" spoółka z o.o.
Regon: 932835186
Zwycięska 14
55-033 Wrocław
Powiat Wrocław
Wojewodztwo Dolnośląskie
Telefon: 717661499
Fax: 717661461
Adres www:
Adres e-mail: hydropolwiert@wp.pl
Cena oferty: 55 000,04 zł w tym VAT 9 918,04 zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ studnia.doc
Plik do pobrania: 1.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl