Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy NiedźwiedźPowrót

Zawiadamiam że w tym postępowaniu w dniu 22.12.2006 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „EMPOL” sp. z o.o. z siedzibą Tylmanowa, oś. Rzeka 133 zgodnie z wybraną ofertą.
Niedźwiedź, dnia 22.12.2006 r.
Wójt Gminy Niedźwiedź- Janusz Potaczek

==================================
Niedźwiedź, dnia 11.12.2006 r.
IOGK.340-31/2006


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku /j.t. Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz.1163 ze zm./ zawiadamiam że na zadanie pn. „Wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Niedźwiedź” do realizacji przedmiotu zamówienia objętego ww. postępowaniem przetargowym zostało wybrane Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” sp. z o.o. z siedzibą Tylmanowa, oś. Rzeka 133. Cena wybranej oferty wynosi 10.000,01 złotych miesięcznie. Jest to jedyna oferta złożona w tym postępowaniu, spełniająca warunki wyboru.
Wójt Gminy – Janusz Potaczek


==================================
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Wójt Gminy Niedźwiedz zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w dniu 24.11.2006 roku, Nr IOGK.340-31/06 - szczegóły zawarte są w poniższym ogłoszeniu o zamówieniu oraz załaczonej do ogłoszenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
==================================

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel.(018) 3317 002, fax (018) 3317057. e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami Elżbieta Kmietowicz tel (018) 3317 002 wew. 312 Urząd Gminy w Niedźwiedziu, pokój nr 6.

2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro.

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi związane z wywozem z terenu Gminy Niedźwiedź nieczystości stałych w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na koncesjonowane wysypisko śmieci. Odpady te gromadzone są w kontenerach KP-7 o pojemności 7 m3. Kontenery te rozmieszczone są na terenie Gminy Niedźwiedź. Szacunkowa ilość odpadów do wywiezienia 650 m3 miesięcznie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, zadanie nie jest podzielona na części.

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2007 roku do 31.03.2007 roku.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert oraz złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy .
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy oraz wykaz sprzętu z którego ma wynikać ze Wykonawca dysponuje co najmniej 1 samochodem specjalistycznym do opróżniania pojemników KP – 7.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w pkt.7.2. SIWZ.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - cena 100 pkt za najniższą cenę, - waga 100 %.

9. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9, do dnia 04.12.2006 roku, godz.9,00.

10. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

11. Umowa ramowa – nie dotyczy.
12. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy
13. Aukcja elektroniczna- nie dotyczy.

Wójt Gminy Janusz Potaczek

Umieszczono na stronie internetowej gminy, portalu UZP i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 24.11.2006r.
Zdjeto z tablicy ogłoszeń w dniu........................
==================================Data publikacji: 2006-11-24


Plik do pobrania: SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl