Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi nr 9 Mała Wieś - StrumianyPowrót

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „ Przebudowę drogi nr 9 Mała Wieś - Strumiany ” .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Przebudowa drogi nr 9 Mała Wieś – Strumiany na długości 1,006 km polegająca na:
- rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
- czyszczeniu urządzeń odwadniających
- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego
- wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego
- wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej

CPV- 45 23 31 31-6

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia 30.06.2007 r .

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. spełniają warunki określone w siwz,
b. wykonali w ciągu ostatnich 5 lat 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz załączeniem
dokumentów, że roboty te zostały wykonane należycie
c. udzielą 3-ch letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji.

Wadium - Zamawiający pobiera wadium w wysokości 9 000,00 zł

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„Przebudowa drogi nr 109 Mała Wieś - Strumiany „.

Termin składania ofert upływa dnia 20.12.2006 r do godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.12.2006 r o godz.10.05 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Termin związania ofertą - 30 dni .


Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Danuta Piechnik
Ogłoszenie zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych dnia 17.XI.2006r

Data publikacji: 2006-11-23

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „Przebudowę drogi gminnej nr 9 Mała
Wieś – Strumiany”


Postępowanie przetargowe zostało unieważnione .

Uzasadnienie :

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych, postępowanie o zamówienie publiczne zostało unieważnione , ponieważ wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę 458 900 zł , którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .
Plik do pobrania: siwz-Strumany -2006.pdf
Plik do pobrania: projekt wykonawczy.pdf
Plik do pobrania: przedmiar robot opt.pdf
Plik do pobrania: przedmiar robot1.pdf
Plik do pobrania: Projekt umowy Mała Wies-Strumiany.pdf
Plik do pobrania: objasnienie do SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl