Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Ropa, miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka. 2006/2007Powrót

Ropa dnia 22.11.2006 r.
O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na odśnieżanie dróg gminnych
1. Pełna nazwa zamawiającego : Gmina Ropa, 38-312 Ropa 733 woj. małopolskie, tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17
2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Ropa, w mejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka.
CPV 90212000-6
3. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa 38-312 Ropa 733 pokój nr 14 w godz. 7.20 - 15 20. Formularz udostępniany jest nieodpłatnie.
Specyfikacja udostępniona jest również na stronie internetowej www.ropa.iap.pl
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg. podziału na zadania:

Zadanie nr 1
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa – obręb nr 1.
Zadanie nr 2
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa – obręb nr 2.
Zadanie nr 3
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa – obręb nr 3.
Zadanie nr 4
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Łosie.
Zadanie nr 5
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Klimkówka.

6. Wymagany termin świadczenia usług - do 15.04.2007 r.
7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
- spełnią wymogi zawarte w art. 22, ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu z tytułu postanowień art. 24, ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- posiadają dwunapędową jednostkę odśnieżającą o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi określonymi w pkt. 2 ppkt. 1 – 4. SIWZ wraz z niezbędnym osprzętem (pług)
- Zapoznali się z teren Gminy Ropa oraz nazwami przysiółków.
8. Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 60.000 euro Zamawiający nie żąda od Wykonawców wnoszenia wadium.
9. Kryteria wyboru oferenta: Jedynym kryterium wyboru oferenta jest cena z wagą 100 %
10. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w : Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733 - pokój nr 1 . Koperta powinna być oznaczona : „Oferta na świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Ropa
w miejscowości(ach) ... – zadanie(a) nr ...” .
Termin składania ofert upływa dnia 30.11.2006 r. o godz. 10.00 .

11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 (parter) w dniu
30.11.2006 r. o godz. 10.15.

12. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni, tj do 30.12.2006 r.

13. Uprawniony do kontaktu z oferentami - Roman Gruca pok. Nr 14 (I piętro).

14. Ogłoszenie przekazane zostało do publikacji na stronach portalu internetowego Urzędu
Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Gminy Ropa w dniu 22.11.2006 r.

15. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje zamawiającego i wykonawcy przekazują pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.


Data publikacji: 2006-11-22


Plik do pobrania: Specyfikacja odsniezanie 06-07.doc
Plik do pobrania: podzial na obreby.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl