Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Bieżące utrzymanie czystości klatek schodowych i korytarzy piwnicznych w budynkach zarządzanych przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce"Powrót

O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „Bieżące utrzymanie czystości klatek schodowych i korytarzy piwnicznych w budynkach zarządzanych przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce”.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Budynków i Lokali ul. Limanowskiego 32 ,parter , pokój 5 telefon ( 012) 278-65-23 , 278-63-12 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu
Cena SWIZ 2,88 zł .
Opis przedmiotu zamówienia : 90200000-9 „Bieżące utrzymanie czystości klatek schodowych i korytarzy piwnicznych w budynkach zarządzanych przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce”.
Zakres robót obejmuje:
zamiatanie klatek schodowych i korytarz piwnicznych
mycie raz w tygodniu klatek, mycie okien i bram raz w miesiącu.

Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót .

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wadium w wysokości : 2000,00 zł musi być wniesione do dnia 29.11.2006 r do godz 9:30

Termin realizacji : 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uprawnieni do kontaktu z oferentami : Dorota Gawlik, Grażyna Gumuła.

Składanie ofert :
Oferta ma być opakowana w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„Bieżące utrzymanie czystości klatek schodowych i korytarzy piwnicznych w budynkach zarządzanych przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce”.
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1.

Termin składania ofert upływa dnia 29.11.2006 r do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11.2006 r o godz.10:05 w siedzibie zamawiającego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
Spełniają kryteria zawarte w SIWZ.
Spełniają kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępownia o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających , że usługi te zostały wykonane należycie.

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Data publikacji: 2006-11-21


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl