Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wyposażenie pomieszczeń kuchennych w budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej.Powrót

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
W odpowiedzi na skierowane do Wójt Gminy Nawojowa zapytania dotyczące treści specyfikacji :
„Poz.4 Proszę o określenie dokładnych wymiarów oraz przybliżonych mocy palników i piekarnika – wymiar kuchni 700x850x850 prawdopodobnie nie występuje. Wymiary kuchni 700x750x850, 700x700x850 oraz 800x700x850 są wymiarami kuchni produkowanymi przez producentów krajowych i zagranicznych.
Poz.6 Czy patelnia występująca w specyfikacji może być jezdna?
Poz.8 Czy okap ma posiadać wentylator zamontowany wewnątrz czy można zastosować wentylator kanałowy montowany na zewnątrz?
Poz. 12 Czy można zastosować stół chłodniczy o parametrach podobnych ale o wymiarach 1410x600x850?” informujemy, że:

1. Wymiary kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem to 700x750x850, moc palników 1x7,0 kW+3x4,6 kW, moc piekarnika 6 kW:
2. Patelnia występująca w specyfikacji ma być stała;
3. Okap ma posiadać wentylator zamontowany wewnatrz;
4. Należy zastosować stół chłodniczy o wymiarach takich jak podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawa prawna: art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).


Otrzymują:
1. Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy
2. A/a.

Do Wiadomości:
1. Strona internetowa: www.nawojowa.sacz.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa
nazwa zamówienia:
Wyposażenie pomieszczeń kuchennych w budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej.

nazwa zamówienia:
Wyposażenie pomieszczeń kuchennych w budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.nawojowa.sacz.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: www.nawojowa.sacz.pl
- odebrać osobiście – w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48
- na wniosek wysyłana za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wyposażenie pomieszczeń kuchennych w budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem w pomieszczeniach kuchennych w budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej sprzętu i mebli kuchennych tj.
Lp. Nazwa produktu Wymiary
1 Zmywarka do naczyń na podstawie
- kosz 50x50
- 380 V 600x600x820
2 Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej 800x600x1800
3 Stół ze zlewem 2-komorowym i półką 1400x600x850
4 Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 700x850x850
5 Stół z szafką 400x700x850
6 Patelnia elektryczna – 0,25 m2 700x600x850
7 Taboret elektryczny 600x600x400
8 Okap przyścienny z łapaczami tłuszczu, oświetleniem i króćcem d=300 mm oraz wentylatorem 2400x900
9 Basen głębokość 300 mm 600x600x850
10 Regał półki perforowane 600x600x1800
11 Stół z 2-zlewami, szafka i półką 1300x600x850
12 Stół chłodniczy 1325x600x850
13 Stół z drzwiami suwanymi i szufladami 1400x600x850

Przedmiotowe wyposażenie kuchenne ma być wykonane ze stali nierdzewnej i spełniać wymagania w zakresie bezpiecznego użytkowania w warunkach kontaktu z ludźmi i żywnością oraz spełniać wymogi sanitarno-higieniczne odpowiednie do tego typu produktów (posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny, odpowiednie oznakowanie (CE)).
Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji pomieszczeń, w których mają być zamontowane elementy wyposażenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Kody CPV:
36131000 –8

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych


6) Termin wykonania zamówienia:
do 27 grudnia 2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".

8) Informacja na temat wadium:
wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
najniższa cena 100 pkt- oferta najtańsza (ważna) otrzyma maksymalną ilość punktów, dla pozostałych ważnych ofert otrzymane punkty będą ilorazem ceny najtańszej oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożonym przez wagę kryterium cena.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53- sekretariat

do dnia 2006-11-27 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2006-11-27 o godz. 09:10

12) termin związania ofertą

30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Data publikacji: 2006-11-17


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr Nr 1 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 2 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 3 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 4 do SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl