Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na odbiór i transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wyselekcjonowanych odpadówPowrót

UG-3411/PN/25/06

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy Oświęcim niniejszym informuje o wyniku postępowania na Odbiór i transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wyselekcjonowanych odpadów.

Zadania unieważnione
Zadnie nr 1
Uzasadnienie: Na podstawia art. 93, ust. 1, pkt 1 brak ważnej oferty

Zadanie nr 2
Uzasadnienie: Na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 1 brak ważnej oferty

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
1. Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. Bema 12A, 32-600 Oświęcim
art. 89, ust. 1, pkt. 6 Oferta zawiera pomyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

Oświęcim, 21.12.2006

_____________________________________________

UG 3411/PN/25/06

Ogłoszenie
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


Wójt Gminy Oświęcim
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Odbiór i transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wyselekcjonowanych odpadów

Wspólny Słownik Zamówień: 90315300-1

Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2007r

Termin związania ofertą: 30 dni

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
• w zakresie proceduralnym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-21.

• w zakresie merytorycznym:
1 Zdzisława Ciapuła - Inspektor tel. (033) 844-95-15

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 21 do dnia 2006-11-30 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2006-11-30 o godz. 10:15, pok. 30 sala sesyjna.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2. Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. Cena (koszt) 100%


Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 21 lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: SWIZ.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 1.pdf
Plik do pobrania: Wzor formularza oferty.pdf
Plik do pobrania: Wzor umowy.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl