Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Administrowanie gminną kanalizacją sanitarną w miejscowości Nawojowa z odprowadzeniem ścieków do sieci miejskiej w Nowym Sączu poprzez komorę pomiarową.Powrót

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163/ Wójt Gminy Nawojowa informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Administrowanie gminną kanalizacją sanitarną w miejscowości Nawojowa z odprowadzeniem ścieków do sieci miejskiej w Nowym Sączu poprzez komorę pomiarową” w dniu 1 grudnia 2006 r. udzielił zamówienia Sądeckim Wodociągom Sp. z o.o. siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wincentego Pola 22.

Uzasadnienie:

Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Administrowanie gminną kanalizacją sanitarną w miejscowości Nawojowa z odprowadzeniem ścieków do sieci miejskiej w Nowym Sączu poprzez komorę pomiarową”.


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163/ Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrał do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wincentego Pola 22.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa
nazwa zamówienia:
Administrowanie gminną kanalizacją sanitarną w miejscowości Nawojowa z odprowadzeniem ścieków do sieci miejskiej w Nowym Sączu poprzez komorę pomiarową.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.wrotamalopolski.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: www.nawojowa.sacz.pl
- odebrać osobiście – w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48
- na wniosek wysyłana za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Administrowanie gminną kanalizacją sanitarną w miejscowości Nawojowa z odprowadzeniem ścieków do sieci miejskiej w Nowym Sączu poprzez komorę pomiarową.
1. Przedmiotowa kanalizacja składa się z:
- rurociągów ( w tym przyłącza) PCV Ø250, Ø200, Ø160 o łącznej długości 25 092,60 mb,
- studzienek,
- komory pomiarowej żelbetowej z aparaturą pomiarową usytuowaną na granicy miasta Nowego Sącza i Nawojowej.

2. Do zadań administratora należeć będzie:

2.1 Utrzymanie i eksploatacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858/,
2.2 Dokonywanie niezbędnych napraw na swój koszt i z materiałów własnych,
2.3 Zapewnienie nieprzerwanego odbioru ścieków,
2.4 Kontrolowanie odprowadzanych ścieków pod względem ich zgodności z przeznaczeniem kanalizacji sanitarnej oraz sygnalizowanie odpowiednim instytucjom o wszelkich nieprawidłowościach.
2.5 Prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz innej dokumentacji związanej z przekazanym w administrację mieniem, w szczególności polegającej na zapewnieniu środków na usuwanie awarii, koniecznych remontów itp. zapobiegających dekapitalizacji przekazanego mienia do korzystania i na każde żądanie Zamawiającego udostępnienie dokumentów rozliczeniowych w celu ustalenia prawidłowej eksploatacji sieci
2.6 Wydawanie warunków na podłączenie się do sieci kanalizacyjnej nowych dostawców ścieków,
2.7 Uzgadnianie projektów nowych podłączeń,
2.8 Udział w przeglądach i odbiorach końcowych nowych podłączeń oraz ich inwentaryzacja,
2.9 Uzgadnianie projektowanego uzbrojenia terenu na wniosek innych inwestorów,
2.10 Ponoszenie opłat za dozór techniczny nad urządzeniami,
2.11 Dokonywanie rozliczeń za zużyta energię elektryczną. z dostawcą tej energii,
2.12 Egzekwowanie napraw gwarancyjnych eksploatowanych urządzeń i sieci.
2.13 Zawieranie umów na odbiór ścieków z poszczególnymi dostawcami ścieków,
2.14 Ustalenie wymiaru należności oraz pobieranie opłat od dostawców za dostarczone ścieki,
2.15 Ponoszenie opłat związanych z zarządzaniem siecią i oczyszczaniem ścieków.
2.16 Ponoszenie opłat związanych z podatkiem od wartości administrowanego majątku oraz z tytułu korzystania ze środowiska.
2.17 Ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone dostawcom i osobom trzecim podczas awarii z przyczyn niezależnych od dostawcy ścieków.

Prognozowana ilość ścieków ok.41 000 m3/ rok

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

kod CPV:
90115000-6 Usługi kontroli ścieków
90114000-9 Usługi gospodarki ściekowej

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
Administracja prowadzona będzie od 01.12.2006 r. -30.11.2007 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
- posiadają zezwolenia lub promesy zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków;
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
- nie byli karani w zakresie wskazanym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
- nie byli karani w zakresie wskazanym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy Pzp. (dot. podmioty zbiorowe).

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".

8) Informacja na temat wadium:
wadium 3 000 zł

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
Cena (dot. ceny za 1 m3 ścieków) 90 pkt
Cena (dot. opłaty stałej) 10 pkt
Razem 100 pkt


Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.


10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53- sekretariat

do dnia 2006-11-20 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2006-11-20 o godz. 09:10

12) termin związania ofertą

30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.Data publikacji: 2006-11-10
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl