Portal Czwartek - 1 grudnia 2022 Blanki, Edmunda, Eligiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa samochodu osobowego klasy średniej w specjalizowanej policyjnej wersji operacyjno-konwojowej "OK"Powrót

Czernica, dnia 9 listopada 2006r.


L.dz. 341/P- 26/2006


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
na
Dostawa samochodu osobowego klasy średniej w specjalizowanej policyjnej wersji operacyjno-konwojowej „ OK ”

1. Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu osobowego klasy średniej w specjalizowanej
policyjnej wersji operacyjno-konwojowej „ OK ”
nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 34.11.42.00-1 radiowozy
2. Rodzaj zamówienia: dostawa
3. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a) spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b) prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c) wykonali w okresie ostatnich trzech lat do daty wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia należycie minimum 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia ( tj. samochodu osobowego o parametrach technicznych i jakościowych zbliżonych do przedmiotu zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to z tego okresu
d) spełniają wymagania określone w SIWZ
4. Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem
4) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna
5) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
6) umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie, zawierająca co najmniej upoważnienie dla jednej ze stron umowy od pozostałych stron do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub reprezentowania i podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego
7) aktualne zaświadczenia :
a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego
b) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
8) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia ( tj. dostawa samochodu osobowego o parametrach technicznych i jakościowych zbliżonych do przedmiotu zamówienia) z podaniem przedmiotu zamówienia, wartości netto zamówienia, daty i miejsca dostawy ( załącznik nr 10)
9) dokumenty potwierdzające, że dostawy, o których mowa w punkcie 8 zostały wykonane należycie
10) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100 000 zł
11) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
12) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
13) opis techniczny pojazdu w formie wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( załącznik nr 5, załącznik nr 6)
14) oświadczenie wykonawcy w zakresie warunków realizacji zamówienia ( załącznik nr 7 )
15) oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego ( załącznik nr 8)
16) oświadczenie wykonawcy dotyczące wymagań serwisowych i gwarancyjnych( załącznik nr 9)
17) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( nieodpłatnie ) można nabyć w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
11. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 22.12.2006r.
12. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 20.11.2006r. do godz. 9,00
14. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 20.11.2006r. o godz. 9,15
15. Kryteria oceny ofert –
a) cena ofertowa – 60% ( wartość oferty brutto )
b) parametry taktyczno-techniczne – 30%
c) okres udzielonej gwarancji – 10%
16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
17. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Pani Jadwiga Michalak – ( pokój nr 28 ) tel. 071-318-01-77 wew. 26 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
13. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP :
numer OWP/2006/11/09-1448875Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
1. Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
2. PORTAL UZP – numer ogłoszenia OWP/2006/11/09-1448875


Data publikacji: 2006-11-09

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 51 000 zł
Cena najdrozszej: 51 000 zł


Wygrywajacy: AUTOSERWIS DOLNY ŚLĄSK LM SP.Z O.O.
Regon: 931546008
Karokonoska 50
53-015 Wrocław
Powiat Wrocław
Wojewodztwo Dolnosląskie
Telefon: 0 71 332 91 13
Fax: 0 713329126
Adres www: www.opel-as.com.pl
Adres e-mail:
Cena oferty: 51 000 zł w tym VAT 9 196,72 zł
Zadania:Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 51 000 zł
Cena najdrozszej: 51 000 zł


Wygrywajacy: AUTOSERWIS DOLNY SLASK LM SP. Z O.O.
Regon: 931546008
Karkonoska
53-015 Wrocław
Powiat Wrocław
Wojewodztwo Dolnośląskie
Telefon: 50
Fax: 0713329113
Adres www: 0713329126
Adres e-mail: autoserwis@opel-as.com.pl
Cena oferty: 51 000zł w tym VAT 9 196,72 zł
Zadania:Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 51 000 zł
Cena najdrozszej: 51 000 zł


Wygrywajacy: AUTOSERWIS DOLNY SLASK LM SP. Z O.O.
Regon: 931546008
Karkonoska
53-015 Wrocław
Powiat Wrocław
Wojewodztwo Dolnośląskie
Telefon: 50
Fax: 0713329113
Adres www: 0713329126
Adres e-mail: autoserwis@opel-as.com.pl
Cena oferty: 51 000zł w tym VAT 9 196,72 zł
Zadania:Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 51 000 zł
Cena najdrozszej: 51 000 zł


Wygrywajacy: AUTOSERWIS DOLNY SLASK LM SP.Z O.O.
Regon: 931546008
Karkonoska 50
53-015 wrocław
Powiat wroclaw
Wojewodztwo dolnośląskie
Telefon: 0713329113
Fax: 0713329126
Adres www: www.opels-as.com.pl
Adres e-mail: autoserwis@opel-as.com.pl
Cena oferty: 51 000 zł w tym VAT 9 196,72 zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ - samochód dla policji.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 2 - policja.doc
Plik do pobrania: Załącznik nr 3- policja.doc
Plik do pobrania: załącznik nr 4- policja.doc
Plik do pobrania: OPIS TECHNICZNY POJAZDU - zał nr 5.doc
Plik do pobrania: Opis techniczny pojazdu- zał nr 6.doc
Plik do pobrania: załącznik nr 7 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: Załącznik numer 8 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: Załącznik numer 9 do SIWZ- policja.doc
Plik do pobrania: Załącznik nr 10 - policja.doc
Plik do pobrania: PROJEKT UMOWY.doc
Plik do pobrania: Załącznik nr 1 do umowy policja.doc
Plik do pobrania: Załącznik nr 12 do SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl