Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Remont Szkoły Podstawowej w Mietniowie- wymiana stolarki okiennej"Powrót

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO
na: „Remont Szkoły Podstawowej w Mietniowie- wymiana stolarki okiennej”

1.Zamawiający: Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul Powstania Warszawskiego 1
2.Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.eu
3.Określenie przedmiotu zamówienia
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
CZ EŚĆ I:
-wymiana 40 szt.okien drewnianych o łącznej pow.139,06m2 na okna z PCV uchylno-
rozwieralne, o podziale zgodnie z załączonym do przedmiaru rysunkiem
-wymiana parapetów zewnętrznych stalowych na parapety z blachy powlekanej
-wykonanie poprawek tynkarskich i malarskich ościeży na styku z wymienionymi
oknami od strony zewnętrznej i wewnętrznej
CZ ĘŚĆ II
-wymiana 28 szt.okien drewnianych o łącznej pow. 43,88 m2 na okna z PCV uchylno-
rozwieralne, o podziale zgodnie z załączonym do przedmiaru rysunkiem
-wymiana parapetów zewnętrznych stalowych na parapety z blachy powlekanej
-wykonanie poprawek tynkarskich i malarskich ościeży na styku z wymienionymi
oknami od strony zewnętrznej i wewnętrznej
CPV: 45.23.11.12-3; 45.20.00.00-9; 45.23.11.00-6
4.Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
5.Termin realizacji zamówienia: 15 grudzień 2006
6.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki art.22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp
2) spełniają warunki określone w siwz,
3) udzielą 10 letniej gwarancji i rękojmi na wykonanie roboty,
7.Wymagane wadium :
część I zamówienia-1000 zł
część II zamówienia- nie wymagane
8.Kryteria oceny ofert-cena 100%
9.Termin składania ofert: do dnia 14.11.2006r. godz. 1025 w Sekretariacie Burmistrza MiG Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego1
10.Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
11.Termin otwarcia ofert: 14.11.2006 godz. 1030 w Gabinecie Burmistrza MiG Wieliczka
12.Informacje na temat przetargu udziela: Liliana Duda, tel. (012) 278-23-66, 278-63-59 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2 pok. Nr7, w godzinach 8°° - 16°° fax (012) 289-32-00.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
15.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Wieliczka, dnia 06.11.2006r.

Data publikacji: 2006-11-06


Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -------------
Odrzucono ofert: --------
Cena najtanszej: -------
Cena najdrozszej: -------


OGŁOSZENIE
dotyczące przetargu nieograniczonego na
"Remont Szkoły Podstawowej w Mietniowie- wymiana stolarki okiennej "Zamawiający na wniosek Komisji Przetargowej z dnia 16.11.2006r. Zamawiający na podstawie art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych wybrał jako najkorzystniejszą ofertę:

- dla części I zamówienia: oferty nr 3 złożoną przez PUPH "ELTEX" Tylus Roman Z.P.CH., 39-400 Tarnobrzeg na kwotę 56 000,00 zł

- dla części II zamówienia: ofertę nr 2 złożoną przez Firmę Handlowo-Usługową Bogdan Miłek, 30-702 Kraków, ul.Lipowa 7 na kwotę 17 394,36 zł.

Powyższe oferty uznano za najkorzystniejsze, gdyż cena była jedynym kryterium oceny ofert.
Plik do pobrania: SIWZ_z_zalacznikami.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl