Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy ChełmiecPowrót

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg gminnych o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Chełmiec
w sezonie 2006 – 2007”.


Termin realizacji zamówienia publicznego 28 listopada 2006 roku – 30 kwietnia 2007 roku

Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia publicznego poniżej 60.000 EURO wpłacenie (wniesienie) wadium nie będzie wymagane.

Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami jest Pan Artur Oleksy, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu – ul. Papieska 2, pokój 4. telefon (0-18) 414-56-27 codziennie z wyjątkiem sobót w godzinach 700 -1500

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Kryteria wyboru ofert :
* cena 100 pkt.

Termin związania - 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
- określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
- nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
- uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.


Odpłatność za specyfikację istotnych warunków zamówienia – nie będzie pobierana


Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy Chełmiec – ul. Papieska 2 – pokój 14
do dnia 13 listopada 2006 roku do godziny 845 .


Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć, nastąpi w Urzędzie Gminy Chełmiec – ul. Papieska 2 pokój 9 (parter) w dniu 13 listopada 2006 roku o godz. 900


Wywieszono: 03 listopad 2006 roku ……………………...
kierownik zamawiającego
Zdjęto ............................


Data publikacji: 2006-11-03


Plik do pobrania: Specyfikacja SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl