Portal Piatek - 30 wrzesnia 2022 Geraldy, Honoriusza, Wery    "Granica między dobrem i złem nie przebiega pomiędzy ludˇmi, ale przez człowieka" - autor nieznany
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy ChełmiecPowrót

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg gminnych o szacunkowej warto¶ci poniżej 60.000 EURO


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazw±:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Chełmiec
w sezonie 2006 – 2007”.


Termin realizacji zamówienia publicznego 28 listopada 2006 roku – 30 kwietnia 2007 roku

Z uwagi na szacunkow± warto¶ć zamówienia publicznego poniżej 60.000 EURO wpłacenie (wniesienie) wadium nie będzie wymagane.

Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami jest Pan Artur Oleksy, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu – ul. Papieska 2, pokój 4. telefon (0-18) 414-56-27 codziennie z wyj±tkiem sobót w godzinach 700 -1500

Zamawiaj±cy dopuszcza składanie ofert czę¶ciowych.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Kryteria wyboru ofert :
* cena 100 pkt.

Termin zwi±zania - 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mog± Oferenci spełniaj±cy wymogi :
- okre¶lone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
- nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
- uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.


Odpłatno¶ć za specyfikację istotnych warunków zamówienia – nie będzie pobierana


Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy Chełmiec – ul. Papieska 2 – pokój 14
do dnia 13 listopada 2006 roku do godziny 845 .


Otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć, nast±pi w Urzędzie Gminy Chełmiec – ul. Papieska 2 pokój 9 (parter) w dniu 13 listopada 2006 roku o godz. 900


Wywieszono: 03 listopad 2006 roku ……………………...
kierownik zamawiaj±cego
Zdjęto ............................


Data publikacji: 2006-11-03


Plik do pobrania: Specyfikacja SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl