Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Wieliczka w sezonie zimowym 2006/2007 z podziałem na dwie części zgodnie z zał D i zał E do SIWZ"Powrót

Wieliczka 02.11.2006 r.
O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
Wartość zamówienia powyżej 60 000 EURO
Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na

„ Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Wieliczka w sezonie zimowym 2006/2007 z podziałem na dwie części zgodnie z zał D i zał E do SIWZ.

1. Określenie przedmiotu zamówienia :
Zakres obejmuje prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Wieliczka w sezonie zimowym 2006/2007 z podziałem na dwie części zgodnie z wykazem dróg Zał. „D” i Zał. „ E” do SIWZ i uporządkowaniem dróg po sezonie zimowym .
Część I - zimowe utrzymanie 48.372km dróg Zał. „D”
Część II- zimowe utrzymanie 52.533km dróg Zał. „E”

.Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:
Główny przedmiot zamówienia: 90.21.20.00-6 - Usługi odśnieżania
Dodatkowy przedmiot zamówienia: 90.21.30.00-3 - Usługi usuwania oblodzeń
90.21.10.00-2 - Usługi sprzątania ulic
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .
2.Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Teresa Kuchnia ,Elżbieta Kłapa
3.Termin realizacji zamówienia :
Termin prowadzenia zimowego utrzymania dróg i uporządkowania dróg po sezonie zimowym – od 01 grudnia 2006 do 20 kwiecień 2007r . 4.Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 do dnia 17.11.2006r godz. 10.00
Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem:„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Wieliczka w sezonie zimowym 2006/2007 część .............."
5.Miejsce i termin otwarcia ofert: 17.11.2006r. o godzinie 10:05 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.
6. Termin związania ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
7. Wymagane jest wadium w wysokości:
część I zamówienia 1 500,0 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych)
część II zamówienia 1 500,0 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych)
8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających,
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych i wariantowych 11. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (%): Cena - 100 %
Każda część zamówienie będzie oceniana oddzielnie.
oferta najtańsza wśród ofert nieodrzuconych otrzyma 100pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej,zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, czyli temu, który otrzyma największą liczbę punktów.
13 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnienia ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .
2. Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu usług z którego co najmniej jedna usługa spełnia w/wym kryterium
3. Wykażą, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie licencje zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001r o transporcie drogowym Dz.U Nr 204 poz. 2088 z 2004r
4 Wykażą posiadanie sprzętu jakim dysponuje wykonawca niezbędnego do wykonania zamówienia
Wykaz minimalnej ilości sprzętu koniecznego do zimowego utrzymania dróg na każdą część zamówienia :
pługopiaskarka szt 2 dopuszcza się osobno pług i osobno piaskarkę ładowarka szt 1
pługi średnie lub ciężkie szt 1
ciągnik z pługiem i rozrzutnikiem szt 1
samochód ciężarowy szt 1
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu sprzętu z którego będzie wynikało ,że wykonawca dysponuje co najmniej wymienionym rodzajem i ilością sprzętu .
5. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (wartość ubezpieczenia na kwotę 100.000 zł)
Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie przedstawiona polisa
6. wniosą wymagane wadium
7.spełniają warunki określone w SIWZ.
Ocena powyższych warunków opierać się będzie na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”.

14. Ogłoszenie o zamówieniu zastało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 02.11.2006r.

Data publikacji: 2006-11-02

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Informacja o zawarciu umowy w trybie przetargu nieograniczonego

W dniu 01.12.2006 roku zawarto umowę w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „ Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Wieliczka w sezonie 2006/2007 z podziałem na dwie części „

Część I

Uzasadnienie wyboru oferty : oferta ważna posiadająca najniższą cenę

Umowa została zawarta z :
firma Transportowo Drogowa Andrzej Rokosz Wierzbanowa 141

Wartość brutto zadania : 171.666 zł
Słownie : sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych


Część I I

Uzasadnienie wyboru oferty : oferta ważna posiadająca najniższą cenę


Umowa została zawarta z :
Zmechanizowane Roboty Ziemne Transport Ciężarowy Zając Ryszard Koźmice Wielkie 313
Wartość brutto zadania : 175.727 zł
Słownie : sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl