Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Remont dachu z wymianą pokrycia na części budynku Szkoły Podstawowej w Byszycach"Powrót

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na :
„Remont dachu z wymianą pokrycia na części budynku Szkoły Podstawowej w Byszycach”


1. Nazwa i adres Zamawiającego : Gmina Wieliczka, 32 - 020 Wieliczka , ul. Powstania
Warszawskiego 1, tel. 012 278-12-94, fax 012 278-68-60, www.wieliczka.eu ,
e-mail: ug@wieliczka.gmina.pl , godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka: 800 - 1600
2. Warunki uzyskania SIWZ oraz dokumentacji technicznej:
Strona internetowa, na której zamieszczona jest SIWZ oraz dokumentacja:
www.wieliczka.eu
SIWZ można również otrzymać nieodpłatnie w Wydziale Inwestycji UMiG w Wieliczce,
ul. Sienkiewicza 2, pok. nr 2 w terminie do dnia 07.11.2006r.
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Maria Woźniak, Marek Kolary
tel.(012) 278-23-66, 278-63-59 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2 pok. nr 2, w godz. 800 -1600
fax (012) 289-32-00.
3. Określenie przedmiotu zamówienia
Wymiana dachu o powierzchni 428,23 m2
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
6. Pożądany termin realizacji zamówienia : 15 grudzień 2006r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
1)spełniają warunki art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust.1 i 2
ustawy Pzp,
2) spełnią warunki określone w siwz,
1)udzielą 5 letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.

Zamawiajacy dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę
dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ przy zastosowaniu formuły:
spełnia/nie spełnia
8. Wymagane wadium: 1500 zł - wniesione do dnia 07.11.2006r.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - cena 100%
10. Miejsce i termin składania ofert : do dnia 07.11.2006r. godz. 10.00 w Sekretariacie
Burmistrza M i G Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1
11. Termin otwarcia ofert: 07.11.2006r. godz. 10.05 w Gabinecie Burmistrza MiG Wieliczka
12. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.


Wieliczka, dnia 27.10.2006r.

Data publikacji: 2006-10-27

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: ---------
Odrzucono ofert: --------
Cena najtanszej: ---------
Cena najdrozszej: ----------


I-2228/16/06-1

OGŁOSZENIE O WYNIKU
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pn. " Remont dachu z wymianą pokrycia na części budynku Szkoły Podstawowej w Byszycach "


W dniu 17.11.2006r. została wybrana oferta nr 2 złożona przez: Zakład Blacharski Broszkiewicz Kazimierz, 32-700 Bochnia, Pogwizdów 20 na kwotę 79 608,27 zł brutto.

W przetargu zostały złożone 4 oferty, wszystkie spełniały warunki określone w SIWZ, wybrana została oferta z najniższą ceną - jedynym kryterium była cena.

Wieliczka, dn. 17.11.2006r.


Plik do pobrania: SIWZ_z_zalacznikami.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl