Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont Gimnazjum w Wieliczce - wymiana stolarki okiennej"Powrót

OGŁOSZENIE
o przetarg nieograniczony o warto¶ci poniżej 60 000 EURO na: „Remont Gimnazjum w Wieliczce - wymiana stolarki okiennej ”

1.Zamawiaj±cy: Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul Powstania Warszawskiego 1
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.eu
Okre¶lenie przedmiotu zamówienia
-wymiana 39 szt. okien drewnianych o ł±cznej pow. 232,49 m2 na okna z PCV uchylno-rozwieralne, o podziale zgodnie z zał±czonym do przedmiaru rysunkiem
-wymiana parapetów wewnętrznych na drewniane
-wykonanie poprawek tynkarskich i malarskich o¶cieży na styku z wymienionymi
oknami od strony zewnętrznej i wewnętrznej
CPV: 45.23.11.12-3; 45.20.00.00-9; 45.23.11.00-6
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
Termin realizacji zamówienia: do 11 grudnia 2006 r.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy, którzy:
1) spełniaj± warunki art.22 ust.1 i nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp
2) spełniaj± warunki okre¶lone w siwz,
3) udziel± 10 letniej gwarancji i rękojmi na wykonanie roboty,
Wymagane wadium 2 000 zł
Kryteria oceny ofert-cena 100%
Termin składania ofert: do dnia 03.11.2006 r. godz. 10:00 w Sekretariacie Burmistrza MiG Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego1
Termin zwi±zania ofert±: 30 dni od terminu składania ofert
Termin otwarcia ofert: 03.11.2006 r. godz. 10:05 w Gabinecie Burmistrza MiG Wieliczka
Informacje na temat przetargu udziela: Dorota Męka, tel. (012) 278-23-66, 278-63-59 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2 pok. Nr7, w godzinach 8:00 - 16:00, fax (012) 289-32-00.
Zamawiaj±cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiaj±cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiaj±cy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Wieliczka, dnia 25.10.2006r.

Data publikacji: 2006-10-26

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -----------
Odrzucono ofert: ----------
Cena najtanszej: ----------
Cena najdrozszej: ----------


OGŁOSZENIE O WYNIKU
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pn. "Remont Gimnazjum w Wieliczce – wymiana stolarki okiennej"

W dniu 08.11.2006r. została wybrana oferta nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "INSTAL - BUD" s.c.
31-610 Kraków, os. Tysi±clecia 66/9 na kwotę 77 997,00 zł

W przetargu zostały złożone 2 oferty, obie spełniały warunki okre¶lone w SIWZ, wybrana oferta została złożona z najniższ± cen±-jedynym kryterium była cena.
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: SIWZ_zmiany.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl