Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na udzielenie kredytuPowrót

UG 3411/PN/24/06

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA


WÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
ul. Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-21, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Udzielenie kredytu.

Wybrano ofertę:

BANK PKO BP SA CENTRUM KORPORACYJNE
34-100 Wadowice
ul. Lwowska 20
Cena oferty - 552 011.18 zł (kwota odsetek ogółem)


Oświęcim dnia: 2006-11-30
_____________________________________________

Zapytanie Nr 3

1. Czy przy podpisywaniu umowy kredytu upoważnione osoby podpiszą oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 prawo bankowe?

2. Prosimy o potwierdzenie, że w razie wyboru oferty, a przed podpisaniem umowy kredytowej przedłożą Państwo kserokopie następujących dokumentów:

• opinie o prowadzonych rachunkach bankowych i obsługiwanych transakcjach kredytowych,
• NIP, REGON
• Kartę wzorów podpisów bankowych
• Zaświadczenie o wyborze aktualnych władz Gminy (Wójt, Skarbnik)

3. Czy załączony tekst umowy kredytowej jest projektem, który może być modyfikowany? Czy może być inny numer umowy kredytowej, zgodny ze wzorem banku?

4. Czy Zamawiający dopuszcza zapłatę prowizji przygotowawczej przy udzieleniu kredytu (w ofercie nie ma takiego punktu) w jakich granicach?

5. Czy odsetki na końcu okresu kredytowania będą płatne 30.11.2011r. czy wraz z ostatnią ratą 20.11.2011r.

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2006-11-07 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Udzielenie kredytu,
Treść wspomnianej prośby – stanowi załącznik do nin. pisma
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1
Tak upoważnione osoby podpiszą oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Ad. 2
Ta potwierdzamy, że przedłożymy stosowne dokumenty.

Ad. 3
Załączony tekst umowy jest projektem, który w momencie wyboru oferty stanie się umową i nie podlega modyfikacji, natomiast nr umowy jest naszą wewnętrzną numeracją, Zamawiający dopuszcza możliwość własnej numeracji nadanej przez Banku np. obok naszego numeru.

Ad. 4
Zamawiający nie dopuszcza zapłaty prowizji przygotowawczej przy udzielaniu kredytu, dlatego w ofercie nie ma takiego punktu.

Ad. 5
Odsetki na końcu okresu kredytowana będą płatne 30.11.2011r.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający
Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki
_____________________________________________

Zapytanie Nr 2 dotyczące udostępnienia wymienionych niżej sprawozdań:

1) Opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok - Opinia RIO do pobrania

2) Rb-NDS o nadwyżce/deficycie sporządzone na koniec IV kwartału 2004r. – Rb-NDS do pobrania

3) Rb-Z o stanie zobowiązań sporządzone na koniec IV kwartału 2004r. – Rb-Z do pobrania

4) Rb-28S zbiorcze z wykonania planu wydatków budżetowych sporządzone na koniec IV kwartału 2004r. – Rb-28S do pobrania

5) Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych sporządzone na koniec IV kwartału 2004r. - Rb-27S do pobrania


Odpowiedź stanowią załączniki do pobrania.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
Zamawiający

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki
_____________________________________________

Zapytanie Nr 1 oraz dostarczenie następujących dokumentów:

1) W związku z faktem iż pierwsza rata kapitału będzie spłacona 20.02.2008 r., karencja w spłacie kapitału powinna obowiązywać do dnia 19.02.2008 r.
2) W jaki sposób należy udokumentować funkcjonowanie banku państwowego?
3) Czy Zamawiający przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego?
4) Czy jest możliwe określenie w jakim stopniu na przedstawioną kwotę deficytu składają się wydatki majątkowe?

5) Z § 1 pkt 1 projektu umowy mylnie wynika iż bank udzieli Zamawiającemu kredytu na okres od podpisania umowy do 31.12.2006 r.

Zwracamy się z prośbą o dostarczenie następujących danych:

- wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą z uwzględnieniem nazwy, nr REGON i NIP,

- wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),

- opinia RIO dotycząca informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku

O D P O W I E D Ź
na zapytanie w sprawie SIWZ


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2006-11-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Udzielenie kredytu,
Treść wspomnianej prośby stanowią załączniki – tj. Zapytanie Nr 1
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zapytanie Nr 1

Ad 1
Tak rzeczywiście karencja w spłacie kapitału winna być do dnia 19.02.2008r.

Ad 2
Jeżeli Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem państwowym w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. – Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz.U z 2002r. Nr 71 poz.665 z p.zm) i nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego załącza stosowne dokumenty regulujące działalność tychże banków.

Ad. 3
Zamawiający przewiduje złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.

Ad. 4
W zakresie planowanej wielkości deficytu można przyjąć, iż realizacja wydatków majątkowych stanowić będzie maksymalną wielkość w/w deficytu – patrz plik do pobrania: 12.pdf w ogłoszeniu na stroni internetowej.

Ad. 5
Tak, rzeczywiście mylnie winno być do dnia 20.11.2011r.


Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą:
Gminna Biblioteka Publiczna 32-615 Grojec, ul. Główna 1 NIP 549-20-84-576 REGON 357202833

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej 32-600 Oświęcim, ul. Fabryczna 1F NIP 549-21-21-389 REGON 356371746

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o 32-600 Oświęcim, ul. Ostatni Etap 6 NIP 549-000-17-58 REGON 070890901

Wykaz instytucji w których Gmina Oświęcim korzysta z kredytów i pożyczek na dzień 3 listopada 2006 r. posiada następujące kredyty bankowe i pożyczki:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach Filia w Bielsku-Białej umowa zawarta w dniu 28.10.2004 r., kredyt w wysokości 2.500.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych i wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w budżecie Gminy Oświęcim na rok 2004, oprocentowanie w wysokości wg zmiennej stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku, terminy płatności rat:
- 16.01.2007 r. – 250.000 zł
- 16.04.2007 r. – 250.000 zł,
- 16.07.2007 r. – 250.000 zł,
- 30.09.2007 r. – 250.000 zł,

Bank Ochrony Środowiska Oddział w Krakowie umowa zawarta w dniu 10.11.2005 r., kredyt w wysokości 1.370.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych i wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w budżecie Gminy Oświęcim na rok 2005, oprocentowanie w wysokości wg zmiennej stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku, terminy płatności rat:
- 16.01.2007 r. - 150.000,00 zł
- 16.04.2007 r. - 150.000,00 zł
- 16.07.2007 r. - 150.000,00 zł
- 16.10.2007 r. - 150.000,00 zł
- 16.01.2008 r. - 150.000,00 zł
- 16.04.2008 r. - 150.000,00 zł
- 16.07.2008 r. - 150.000,00 zł
- 30.09.2008 r. - 140.732,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie umowa zawarta w dniu 23.12.2002 r., pożyczka w wysokości 130.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „Kolektor kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Górką w Zaborzu”, oprocentowanie zmienne ustalane na podstawie Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji obowiązujących w Funduszu, terminy płatności rat:
- 31.03.2007 r. – 16.250 zł,
- 30.09.2007 r. – 16.250 zł.

Opinia RIO do pobrania .

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
Zamawiający

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

_____________________________________________

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

Wójt Gminy ogłasza przetarg nieograniczony na:
Udzielenie kredytu


Wspólny Słownik Zamówień: 66130000-0

1. Udzielenie kredytu w wysokości 4.108.243,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Oświęcim w 2006 r.

2. Warunki realizacji zamówienia:

1) spłata kredytu nastąpi w kolejnych ratach:
I rata - 20.02.2008 r. - 250.000,00 zł
II rata - 20.05.2008 r - 250.000,00 zł
III rata - 20.08.2008 r. - 250.000,00 zł
IV rata - 20.11.2008 r. - 250.000,00 zł
V rata - 20.02.2009 r. - 275.000,00 zł
VI rata - 20.05.2009 r. - 275.000,00 zł
VII rata - 20.08.2009 r. - 275.000,00 zł
VIII rata - 20.11.2009 r. - 275.000,00 zł
IX rata - 20.02.2010 r. - 275.000,00 zł
X rata - 20.05.2010 r. - 275.000,00 zł
XI rata - 20.08.2010 r. - 275.000,00 zł
XII rata - 20.11.2010 r. - 275.000,00 zł
XIII rata - 20.02.2011 r. - 230.000,00 zł
XIV rata - 20.05.2011 r. - 230.000,00 zł
XV rata - 20.08.2011 r. - 230.000,00 zł
XVI rata - 20.11.2011 r. - 218.243,00 zł

2) Karencja w spłacie kredytu do dnia 20 lutego 2008r.

3) Całość kredytu postawiona zostanie do dyspozycji Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 31.12.2006r. i wpłacona zostanie w złotych na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Spółdzielczy w Oświęcimiu 15 8123 0000 0010 9282 2000 0010

4) Do celów obliczenia ceny oferty, za dzień uruchomienia kredytu należy przyjąć dzień 31.10.2006r..

5) Spłata odsetek od kredytu dokonywana będzie w ratach miesięcznych począwszy od miesiąca następnego po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu (lub po jednorazowym uruchomieniu kredytu) w złotych według zmiennej stopy procentowej ustalonej wg stawki WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych (WIBOR 1M) wg notowań stawki obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy zwiększonej o stałą marżę banku podaną w formularzu ofertowym. Stała marża banku nie może być wyższa niż 0,5 %.

6) Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części z zachowaniem 14 - dniowego terminu powiadomienia Kredytodawcy o wcześniejszej spłacie kredytu.

7) Dla obliczenia odsetek od kredytu należy uwzględnić rok kalendarzowy równy 365 dni.

8) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

Termin wykonania zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31.12.2006r.

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 8 000.00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 zł)

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

• w zakresie proceduralnym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-21

• w zakresie merytorycznym:
1 mgr Jacek Soboń - Skarbnik Gminy tel. (033) 842-22-24.

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 21 do dnia 2006-11-14 do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-11-14 o godz. 10.15 w pok. nr 30 sala sesyjna.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. Cena (koszt) 100%

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 21 lub klikając na poniższe linki:
Plik do pobrania: SIWZ
Plik do pobrania: Formularz ofertowy
Plik do pobrania: Oświadczenie
Plik do pobrania: Wzór projektu umowy
Plik do pobrania: 4
Plik do pobrania: 5
Plik do pobrania: 6
Plik do pobrania: 7
Plik do pobrania: 8
Plik do pobrania: 9
Plik do pobrania: 10
Plik do pobrania: 11


Plik do pobrania: 12.pdf
Plik do pobrania: 13.pdf
Plik do pobrania: 14.pdf
Plik do pobrania: 15.pdf
Plik do pobrania: 16.pdf
Plik do pobrania: 17.pdf
Plik do pobrania: 18.pdf
Plik do pobrania: 19.pdf
Plik do pobrania: 20.pdf
Plik do pobrania: 21.pdf
Plik do pobrania: 22.pdf
Plik do pobrania: 23.pdf
Plik do pobrania: 24.pdf
Plik do pobrania: 25.pdf
Plik do pobrania: 26.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl