Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynno¶ć!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Laskowa - Rozdziele" (Lipniczka) w sezonie zimowym 2006/2007Powrót

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

GMINA LASKOWA
Laskowa 643, 34-602 Laskowa
tel./fax 018 3333076
www.laskowa.iap.pl e- mail: gmina@laskowa.iap.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej „Laskowa - Rozdziele (Lipniczka)” w sezonie zimowym 2006/2007

Wspólny Słownik Zamówień: 93900000-7
Termin wykonania zamówienia : 15 listopada 2006-15 kwietnia 2007r
Termin zwi±zania ofert±: 30 dni

Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju 11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.laskowa.iap.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami s±:
· w zakresie proceduralnym:
1 Joanna Jędrzejek- Karteczka - Inspektor tel. ( 018) 3333076 wewn. 45
· w zakresie merytorycznym:
1 Marek Greń - Inspektor UG tel. (018 ) 3333068 wewn. 41

Oferty należy składać siedzibie Zamawiaj±cego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 2006-11-03 do godz. 8:30.

Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert czę¶ciowych

W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z póĽn. zm.), spełniaj±cy warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
Nr Warunek: Sposób oceny:
1 O¶wiadczenia z art. 22 i 24 O¶wiadczenia z art. 22 i 24

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%





Laskowa dnia: 2006-10-20


Data publikacji: 2006-10-23

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 642,00
Cena najdrozszej: 695,50


Zmechanizowane Roboty Ziemne
Józef Hołyst
Krosna 34
34-603 Ujanowice




Plik do pobrania: siwz.doc
Plik do pobrania: 1- szczegolowe dane dot. drogi.doc
Plik do pobrania: 2 - szczegolowa specyfikacja teczniczna.doc
Plik do pobrania: 3- Oferta.doc
Plik do pobrania: 4- oswiadczenia.doc
Plik do pobrania: 5-potencjal techniczny.doc
Plik do pobrania: 6 - doswiadczenie.doc
Plik do pobrania: 7- projekt umowy.doc
Plik do pobrania: oferta popr lipniczka.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl