Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont Szkoły Podstawowej w Mietniowie-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej"Powrót

Nazwa i adres zamawiającego oraz adres poczty elektronicznej i strony internetowej
Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1,
tel.(12) 278-12-94, fax.(12) 278-68-60
e-mail:ug@wieliczka.gmina.pl
www.wieliczka.eu
Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00 .


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej
60 tys. EURO - art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami).


Opis przedmiotu zamówienia
W zakres zadania wchodzi wymiana okien i drzwi w Szkole Podstawowej w Mietniowie, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

CZEŚĆ I:
1.Wymiana 40 szt.okien o łącznej pow.139,06m2 na okna z PCV uchylno-rozwieralne, o podziale zgodnie z załączonym do przedmiaru rysunkiem
2.wymiana parapetów zewnętrznych stalowych na parapety z blachy powlekanej
3. wymiana 3 szt drzwi na drzwi z profili aluminiowych
4.wykonanie poprawek tynkarskich i malarskich ościeży na styku z wymienionymi oknami od strony zewnętrznej i wewnętrznej

CZĘŚĆ II
1.Wymiana 28 szt.okien drewnianych o łącznej pow. 43,88 m2 na okna z PCV uchylno-rozwieralne, o podziale zgodnie z załączonym do przedmiaru rysunkiem
2.wymiana parapetów zewnętrznych stalowych na parapety z blachy powlekanej
3.wykonanie poprawek tynkarskich i malarskich ościeży na styku z wymienionymi oknami od strony zewnętrznej i wewnętrznej

Okna winny spełniać następujące warunki:
- profil 5-cio komorowy z szybą bezpieczną , k=1,1
- okucia z możliwością mikrowentylacji przy zamkniętym skrzydle
- kolor biały
- system profili pięciokomorowy wzmocniony
-uszczelki EPDM lub inne o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych
-wszystkie materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikaty

Drzwi winny spełniać warunki:
-kolor miedź młotkowane,
-samozamykacz, dwa zamki
-profile ciepłe
-szyby jednokomorowe zespolone obustronnie bezpieczne P2

Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych, na które atesty należy dostarczyć na odbiór końcowy.
CPV : 45421125-6, 45421114-6, 45410000-4, 45442100-8

Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminach:
- rozpoczęcie: listopad 2006r.
- zakończenie: 10 grudnia 2006r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
1)spełniają warunki art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
2)spełnią warunki określone w siwz,
3)udzielą 10 letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty

Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest Liliana Duda – U.M.i G. Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2, pok. nr 7, tel. (012) 278-23-66, 278-63-59, fax 289-32-00
w godz. 8.00 – 16.00.

Oferty należy składać do dnia 30.10.2006r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1 – sekretariat Burmistrza

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10 .2006 r. o godz. 10.05 w Gabinecie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1.

Jedynym kryterium jest cena - znaczenie 100%

Data publikacji: 2006-10-20

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


OGŁOSZENIE
dotyczące przetargu nieograniczonego na:
"Remont Szkoły Podstawowej w Mietniowie- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej"

Zamawiający na wniosek Komisji Przetargowej z dnia 03.11.2006r. na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 unieważnił przetarg, gdyż cena najkorzystniejszej oferty tj:
- dla części I zamówienia:oferty nr 4 złożonej przez PUPH "ELTEX" Tylus Roman Z.P.CH.,
39-400 Tarnobrzeg na kwotę 91 476,42 zł
- dla części II zamówienia: oferty nr 1 złożonej przez Firma Usługowa "LIDER PLUS"s.c. Mariusz Szarawara,Anna Szarawra, 31-829 Kraków, os. Kazimierzowskie 7/273 na kwotę 26 937,04 zł
przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie dla obu części:
1. zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 10 ppkt3 Zamawiający wykluczył ofertę nr 3 złożoną przez Firmę Handlowo-Usługowa Bogdan Miłek, 30-702 Kraków, ul.Lipowa 7. Wymagane w SIWZ zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , o niezaleganiu w podatkach z U.S. i niezaleganiu w opłacaniu składek z ZUS były nieaktualne,
Zgodnie z art.26 ust.3 Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do uzupełnienia tych dokumentów, gdyż mimo ich uzupełnienia konieczne jest unieważnienie postępowania.

2. Zgodnie z art. 89ust.1 pkt 6 Zamawiający odrzucił ofertę nr 2 złożoną przez Pracownię Ślusarską s.c. Elżbieta i Józef Pęczek 32-043 Skała ul.Słocka 7. Oferta zawierała błędy w obliczeniu ceny wynikające z nieprawidłowo przyjętej stawki podatku VAT ( 7% zamiast 22%).

3. Zgodnie z art.89 ust.1 pkt 2 Zamawiający odrzucił ofertę nr 5 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "INSTAL -BUD" s.c., 31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 66/9. Oferta zawierała kosztorys, który nie był zgodny z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.


Plik do pobrania: SIWZ_z_zalacznikami.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja_robot_tynkarskich_malarskich.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja_techn_drzwi z_profili_aluminiowych.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja_techn_wymiana_okien_na_PCV.pdf
Plik do pobrania: przedmiary.pdf
Plik do pobrania: Modyfikacja SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl